22 มี.ค.2566 : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จัดโครงการบริหารจิตและเจริญปัญญา (ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการบริหารจิตและเจริญปัญญา (ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน) ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมตตามาเป็นประธานเปิดโครงการฯ และให้โอวาท พร้อมกับนําผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ป.บัณฑิต รุ่นที่ ๘ ปลูกต้นไม้ ในโครงการ“ปลูกธรรม ปลูกป่า” บริเวณรอบสวนป่าธรรมวิจัย หลังอาคารวิปัสสนาธุระ โดยมี รองศาตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รก.รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉันชั้น ๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here