โครงการวิจัยปี 2556

ลำดับ สัญญา  ชื่อโครงการ ชื่อ ระยะเวลา
1 ว038/2556 รูปแบบการจัดความรู้ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์  กิตติวฑฺฒโน 9/01/56-30/09/56
2 ว039/2556 พัฒนาการความเชื่อและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อเรื่องบุญและบาปในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของครูสลาคุณวุฒิ ผศ.ดร.สมชัย  ศรีนอก 9/01/56-30/09/56
3 ว040/2556 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาข้อสอบกลางของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว)
พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.
9/01/56-30/09/56
4 ว041/2556 ทัศนคติของภิกษุสามเณรต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสง์ไทย นายพิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ
คณะครุศาสตร์
9/01/56-30/09/56
5 ว042/2556 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ผศ.สมหมาย  ดูยอดรัมย์
พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.
9/01/56-30/09/56
6   การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย พระมหาลี  ลกฺขณญาโณ
พระสรวิชญ์  อภิปญฺโญ
9/01/56-30/09/56