โครงการวิจัยปี 2558

ลำดับ สัญญา  ชื่อโครงการ ชื่อ ระยะเวลา
1 ว.091/2558 พุทธบริหารการศึกษา : แนวคิดทฤษฎีและการบูรณาการ ผศ.ดร.สิน งามประโคน
คณะครุศาสตร์
01/10/57-30/09/58
2 ว.107/2558 การบูรณาการหลักไตรสิกขาและอิทธิบาท 4 ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผศ.ดร.บุญเลิศ จีรภัทร์
คณะครุศาสตร์
01/10/57-30/09/58
3 ว.108/2558 การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตามหลักปรัชญาการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ดร.พิมลพรรณ  เพชรสมบัติ
คณะครุศาสตร์
01/10/57-30/09/58
4 ว.116/2558 การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาการสอนพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย พระมหาสมบูรณ์  สุธมฺโม ,ดร.
คณะครุศาสตร์
01/10/57-30/09/58
5 ว.131/2558 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
คณะครุศาสตร์
01/10/57-30/09/58