อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร.
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– ค.ด.(การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
– วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
– พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
พระครูพิสาลสรวุฒิ(จักราวุธ ญาณวีโร)
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
– พธ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
ดร.อุดร เขียวอ่อน
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา)
– วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
– พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
อาจารย์อภิชาติ รอดนิยม
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– วท.ม.(บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
– วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
  อาจารย์สิทธิชัย ธารพล
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– ศศ.ม.(นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ)
– ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
  อาจารย์ประวิทย์ ชัยสุข
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– พธ.ม.(การบริหารการศึกษา)
– วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :