รายชื่อผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 (พธ.บ.รุ่นที่ 67)

สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว

พระมานะ ฐิตญาโณ

พระนิรันดร์ เศรษฐผล

พระนพดล แสงเคลือบ

พระทรงกลด ศรีภิรมย์

 

สามเณรสกล เหมือนชอบ

 

นางสาวสุนิทธา ปีบกระโทก

 

สาขาวิชาสังคมศึกษา

สามเณรอดิศักด์ ทองคลอด

สามเณรสุเมธ พุฒซ้อน

สามเณรสมชาย จงสมัคร

สามเณรสมโชค ดำเรือง

สามเณรวิชัย บุญอิน

สามเณรวัฒนา รักษาภักดี

สามเณรระพีพงศ์ คำเหลี่ยม

สามเณรบุญช่วย แสวงศรี

สามเณรธนาธิป ชรินทร์

สามเณรชูเกียรติ แก้วใส

สามเณรเศฏฐวุฒิ ทำทิพย์

สามเณรเพิ่มพูน สุทธินัง

พระพัฒนานุรักษ์ วรวฑฺฒโน

สามเณรอนุกรณ์ สืบมา

สามเณรภานุวัฒน์ ยาหัด

นายคเชนทร์ เพชรวงษ์

นางสาวอรณีย์ ศรีพรมมา

นางสาวอมรรัตน์ คำภูแสน

นางสาวพรพรรณ สีใจ

 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

สามเณรอนันต์เทพ สงวนนาม

สามเณรสุเมธ พุฒซ้อน

สามเณรวัฒนชัย มุสีพันธุ์

สามเณรวรากร ธรรมโหร

สามเณรพิทยา หมื่นโพธิ์

สามเณรพัฒพงษ์ บัวพันธ์

สามเณรดำรงค์ คนมั่น

สามเณรชยพล งามศักดิ์

สามเณรเดชาพล มงคล

พระมหาธีระยุทธ อภินนฺโท

พระวรัญชัย อติญาโณ

พระณัฐพงศ์ สุวิโร

พระจิรายุส อนุตฺตโร

พระจักรพันธ์ ฅาณวีโร

พระโรจนศักดิ์ ดวงกันยา

นางสาวสุทัตตา ลีรักษ์

นางสาววันทนีย์ ด้วงขำ

นางสาวภัทรา แกล้วหาญ

นางสาวพันวรรษา ธนะคำดี

นางสาวประวีณา คุณทน

นางสาวณัฏฐชัญญา ผลทอง

นางสาวไทศิกา มุ่งผลกลาง

 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

สามเณรสถาพร สุวรรณา

สามเณรศุภชัย ปานหอม

สามเณรพุทธิไกร จันทรังษี

สามเณรปัญญา กงจักร์

สามเณรนนทกาญจน์ สุวะชัย

สามเณรจตุพล เรืองมณี

พระสุวรรณ์ ขนฺติวโร

พระมงคล ถิรมงฺคโล

พระนรมินตร์ นริสฺสโร

นายรักชาติ สุดโส

นายกิตติพศ วัดน้อย

นางสาวอัญมณี โคตรคำ

นางสาวสุภัสษร โฮมชัย

นางสาวปวีณา แย้มใส