๒) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย(๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖

มคอ.๑ มคอ.๒ รายวิชา มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ มคอ.๗
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า    ๓๐ หน่วยกิต มคอ.๗
๑.๑ วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม                           ๒(๒-๐-๔)

Man and Society

มคอ.๓ มคอ.๕
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป                            ๒(๒-๐-๔)

General Law

มคอ.๓ มคอ.๕
๐๐๐ ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒(๒-๐-๔)

Technique of Higher Learning

มคอ.๓ มคอ.๕
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น                          ๒(๒-๐-๔)

Introduction to Philosophy

มคอ.๓ มคอ.๕
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป                               ๒(๒-๐-๔)

Religions

มคอ.๓ มคอ.๕
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร     ๒(๒-๐-๔)

Language and Communication

มคอ.๓ มคอ.๕
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔)

Introduction to Linguistics

มคอ.๓ มคอ.๕
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น    ๒(๒-๐-๔)

Basic Mathematics

มคอ.๓ มคอ.๕
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น    (๒)(๒-๐-๔)

Introduction to Logic

มคอ.๓ มคอ.๕
๑๐ ๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย              ๒(๒-๐-๔)

Basic Statistics and Research

มคอ.๓ มคอ.๕
๑.๒ วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต  
๑๑ ๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย  ๒(๒-๐-๔)

Politics and Thai Government

มคอ.๓ มคอ.๕
๑๒ ๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน       ๒(๒-๐-๔)

Economics in Daily Life

มคอ.๓ มคอ.๕
๑๓ ๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                    ๒(๒-๐-๔)

Man and Environment

มคอ.๓ มคอ.๕
๑๔ ๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน                  ๒(๒-๐-๔)

Current World Affairs

มคอ.๓ มคอ.๕
๑๕ ๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                   ๒(๒-๐-๔)

Basic English

มคอ.๓ มคอ.๕
๑๖ ๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง                      ๒(๒-๐-๔)

Advanced English

มคอ.๓ มคอ.๕
๑๗ ๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น                                ๒(๒-๐-๔)

Basic Sanskrit

มคอ.๓ มคอ.๕
๑๘ ๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง    ๒(๒-๐-๔)

Advanced Sanskrit

มคอ.๓ มคอ.๕
๑๙ ๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น       ๒(๒-๐-๔)

Basic Thai

มคอ.๓ มคอ.๕
๒๐ ๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง          ๒(๒-๐-๔)

Advanced Thai

มคอ.๓ มคอ.๕
๒๑ ๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น        ๒(๒-๐-๔)

Basic Chinese

มคอ.๓ มคอ.๕
๒๒ ๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง            ๒(๒-๐-๔)

Advanced Chinese

มคอ.๓ มคอ.๕
๒๓ ๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น     ๒(๒-๐-๔)

Basic Japanese

มคอ.๓ มคอ.๕
๒๔ ๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง         ๒(๒-๐-๔)

Advanced Japanese

มคอ.๓ มคอ.๕
๒๕ ๐๐๐ ๑๓๔ ภาษาฮินดีเบื้องต้น      ๒(๒-๐-๔)

Basic Hindi

มคอ.๓ มคอ.๕
๒๖ ๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีชั้นสูง          ๒(๒-๐-๔)

Advanced Hindi

มคอ.๓ มคอ.๕
๒๗ ๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย            ๒(๒-๐-๔)

Thai Culture

มคอ.๓ มคอ.๕
๒๘ ๐๐๐ ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม     ๒(๒-๐-๔)

Man and Civilization

มคอ.๓ มคอ.๕
๒๙ ๐๐๐ ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา          ๒(๒-๐-๔)

Life and Psychology

มคอ.๓ มคอ.๕
๓๐ ๐๐๐ ๑๔๐ โลกกับสิ่งแวดล้อม       ๒(๒-๐-๔)

World and Environment

มคอ.๓ มคอ.๕
๓๑ ๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา ๒(๒-๐-๔)Physical Science and Technology มคอ.๓ มคอ.๕
๓๒ ๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔)

Introduction to Computer and Information echnology

มคอ.๓ มคอ.๕
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  ๑๔๘ หน่วยกิต
.๑วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๓๓ ๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา      ๒(๒-๐-๔)

Tipitaka Studies

มคอ.๓ มคอ.๕
๓๔ ๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฏก             ๒(๒-๐-๔)

Vinaya Pitaka

มคอ.๓ มคอ.๕
๓๕ ๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฏก         ๒(๒-๐-๔)

Suttanta Pitaka

มคอ.๓ มคอ.๕
๓๖ ๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฏก        ๒(๒-๐-๔)

Abhidhamma

มคอ.๓ มคอ.๕
๓๗ ๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ๑      (๒)(๑-๒-๔)

Buddhist Meditation I

มคอ.๓ มคอ.๕
๓๘ ๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒     ๑(๑-๒-๔)

Buddhist Meditation II

มคอ.๓ มคอ.๕
๓๙ ๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมภาคปฏิบัติ ๓       (๒)(๑-๒-๔)

Buddhist Meditation III

มคอ.๓ มคอ.๕
๔๐ ๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔     ๑(๑-๒-๔)

Buddhist Meditation IV

มคอ.๓ มคอ.๕
๔๑ ๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ๕      (๒)(๑-๒-๔)

Buddhist Meditation V

มคอ.๓ มคอ.๕
๔๒ ๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖     ๑(๑-๒-๔)

Buddhist MeditationVI

มคอ.๓ มคอ.๕
๔๓ ๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗     ๑(๑-๒-๔)

Buddhist MeditationVII

มคอ.๓ มคอ.๕
๔๔ ๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)

History of Buddhism

มคอ.๓ มคอ.๕
๔๕ ๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)

Buddhist Festival and Traditions

มคอ.๓ มคอ.๕
๔๖ ๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย ๒(๒-๐-๔)

Thai Sangha Admimistration

มคอ.๓ มคอ.๕
๔๗ ๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔)

Dhamma in English

มคอ.๓ มคอ.๕
๔๘ ๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ                 ๒(๒-๐-๔)

Dhamma communication

มคอ.๓ มคอ.๕
๔๙ ๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา๒(๒-๐-๔)

Research and Literary Works on Buddhism

มคอ.๓ มคอ.๕
๒.๒  วิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า  ๔๖  หน่วยกิต
๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๓๐  หน่วยกิต
๕๐ ๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ    ๓(๓-๐-๖)(Professional Teacher) มคอ.๓ มคอ.๕
๕๑ ๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม     ๓(๒-๒-๕)(Language and Culture) มคอ.๓ มคอ.๕
๕๒ ๒๐๐ ๒๐๓ หลักการและปรัชญาการศึกษา  ๓(๓-๐-๖)(Principle and Philosophy of Education) มคอ.๓ มคอ.๕
๕๓ ๒๐๐ ๒๐๔ จิตวิทยาสำหรับครู ๓(๒-๒-๕)(Psychology for Teachers) มคอ.๓ มคอ.๕
๕๔ ๒๐๐ ๒๐๕ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา๓(๒-๒-๕)(Innovation and Information Technology in Education) มคอ.๓ มคอ.๕
๕๕ ๒๐๐ ๒๐๖ การพัฒนาหลักสูตร      ๓(๒-๒-๕)(Curriculum Development) มคอ.๓ มคอ.๕
๕๖ ๒๐๐ ๓๐๗ การจัดการเรียนรู้          ๓(๒-๒-๕)(Learning management) มคอ.๓ มคอ.๕
๕๗ ๒๐๐ ๓๐๘ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕)(Learning Measurement and Assessment) มคอ.๓ มคอ.๕
๕๘ ๒๐๐ ๓๐๙ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕)(Research for Learning Development) มคอ.๓ มคอ.๕
๕๙ ๒๐๐ ๓๑๐ การประกันคุณภาพการศึกษา ๓(๓-๐-๖)(Quality Management in Education) มคอ.๓ มคอ.๕
๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑๖ หน่วยกิต  
๖๐ ๒๐๐ ๔๑๑ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑  ๒(๘๐)(Professional Experiences 1) มคอ.๔ มคอ.๖
๖๑ ๒๐๐ ๔๑๒ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๒  ๒(๘๐)(Professional Experiences 2) มคอ.๔ มคอ.๖
๖๒ ๒๐๐ ๕๑๓ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑  ๖(๔๕๐)(Intern Teaching 1) มคอ.๔ มคอ.๖
๖๓ ๒๐๐ ๕๑๔ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒  ๖(๔๕๐)(InternTeaching 2) มคอ.๔ มคอ.๖
๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า ๗๘ หน่วยกิต  
๒.๓.๑  วิชาเอก ๖๘ หน่วยกิต  
๑) วิชาบังคับ  ๔๘ หน่วยกิต  
๖๔ ๒๐๔  ๒๐๑ หลักภาษาไทย      ๓(๓-๐-๖)(Thai Grammar) มคอ.๓ มคอ.๕
๖๕ ๒๐๔  ๒๐๒ วรรณคดีและวรรณกรรมไทย             ๓(๓-๐-๖)(Thai Literatureand Literacy) มคอ.๓ มคอ.๕
๖๖ ๒๐๔  ๒๐๓ การพัฒนาทักษะการอ่าน                  ๓(๒-๒-๕)(Reading Skill Development) มคอ.๓ มคอ.๕
๖๖ ๒๐๔  ๒๐๔ การพัฒนาทักษะการเขียน๓(๒-๒-๕)Writing skill Development มคอ.๓ มคอ.๕
๖๗ ๒๐๔  ๓๐๕ ร้อยกรองไทย        ๓(๒-๒-๕)Thai Poetry มคอ.๓ มคอ.๕
๖๘ ๒๐๔  ๓๐๖ วิวัฒนาการของภาษาไทย๓(๓-๐-๖)Evolution of Thai มคอ.๓ มคอ.๕
๖๙ ๒๐๔  ๓๐๗ ภาษาศาสตร์ภาษาไทย๓(๓-๐-๖)Thai Linguistics มคอ.๓ มคอ.๕
๗๐ ๒๐๔  ๓๐๘ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย             ๓(๓-๐-๖)Foreign Language in Thai มคอ.๓ มคอ.๕
๗๑ ๒๐๔  ๓๐๙ คติชนวิทยา          ๓(๒-๒-๕)Folklore มคอ.๓ มคอ.๕
๗๒ ๒๐๔  ๓๑๐ การใช้ภาษาไทย    ๓(๒-๒-๕)Usage of Thai มคอ.๓ มคอ.๕
๗๓ ๒๐๔  ๓๑๑ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย                ๓(๒-๒-๕)Innovation of Learning Management in Thai มคอ.๓ มคอ.๕
๗๔ ๒๐๔  ๔๑๕ วรรณกรรมท้องถิ่นเชิงเปรียบเทียบ            ๓(๒-๒-๕)Comparison of Local Literacy มคอ.๓ มคอ.๕
๗๕ ๒๐๔  ๔๑๖ วรรณกรรมสมัยใหม่๓(๓-๐-๖)Modern Literary Works มคอ.๓ มคอ.๕
๗๖ ๒๐๔  ๓๑๗ วาทการ              ๓(๒-๒-๕)Rhetoric มคอ.๓ มคอ.๕
๗๗ ๒๐๔  ๔๑๙ การวิจัยทางการสอนภาษาไทย๓(๒-๒-๕)Research Methodology for Teaching Thai มคอ.๓ มคอ.๕
๗๘ ๒๐๔  ๔๒๑ ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย ๓(๐-๖-๖)Independent Studies in Teaching Thai มคอ.๓ มคอ.๕
๒) วิชาเลือก  ๒๐ หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาหลักภาษา ๖ หน่วยกิต  
๗๙ ๒๐๔  ๓๑๒ ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย        ๓(๓-๐-๖)Pali and Sanskrit in Thai มคอ.๓ มคอ.๕
๘๐ ๒๐๔  ๔๒๒ ภาษาเขมรในภาษาไทย๓(๓-๐-๖)Khmer in Thai มคอ.๓ มคอ.๕
กลุ่มวิชาวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย ๘ หน่วยกิต  
๘๑ ๒๐๔  ๔๒๓ วรรณคดีวิจารณ์          ๓(๒-๒-๕)Literary Criticism มคอ.๓ มคอ.๕
๘๒ ๒๐๔  ๔๒๔ วรรณกรรมกับทัศนศิลป์๓(๓-๐-๖)Literacy and Visual Arts มคอ.๓ มคอ.๕
๘๓ ๒๐๔  ๔๒๕ วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย๒(๒-๐-๔)Evolution of Thai Literature มคอ.๓ มคอ.๕
กลุ่มวิชาทักษะการใช้ภาษา ๓ หน่วยกิต  
๘๔ ๒๐๔  ๔๒๘ การเขียนเชิงสร้างสรรค์๓(๒-๒-๕)Creative Writing มคอ.๓ มคอ.๕
กลุ่มวิชาการสอนภาษาไทย ๓ หน่วยกิต  
๘๕ ๒๐๔ ๔๓๑ สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย     ๓(๒-๒-๕) Seminar on Teaching Thai Language and Literature มคอ.๓ มคอ.๕
๒.๓.๒  วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  
๘๖ ๒๐๔  ๔๑๘ การสอนภาษาไทย       ๓(๒-๒-๕)Teaching Thai มคอ.๓ มคอ.๕
๘๗ ๒๐๔  ๔๒๐ การสร้างหนังสือภาษาไทยสำหรับเด็ก๓(๒-๒-๕)Creation of Thai Books for Children มคอ.๓ มคอ.๕
   ๒.๓.๓  วิชาเลือกวิชาเอก ๔ หหน่วยกิต  
กลุ่มวิชาหลักภาษา  
๘๘ ๒๐๔ ๓๑๓ ภาษาไทยถิ่น              ๒(๒-๐-๔)ThaiDialects มคอ.๓ มคอ.๕
กลุ่มวิชาวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย  
๘๙ ๒๐๔  ๔๒๖ วรรณคดีเปรียบเทียบ   ๒(๒-๐-๔)Comparative Literature มคอ.๓ มคอ.๕
๙๐ ๒๐๔  ๔๒๗ วรรณคดีคำสอน  ๒(๒-๐-๔)Didactic Literature มคอ.๓ มคอ.๕
กลุ่มวิชาทักษะการใช้ภาษา  
๙๑ ๒๐๔  ๔๒๙ สำนวนไทย                ๒(๒-๐-๔)Thai Idioms มคอ.๓ มคอ.๕
๙๒ ๒๐๔  ๔๓๐ ภาษาสื่อสารมวลชน     ๒(๒-๐-๔)Language for Mass Communication มคอ.๓ มคอ.๕
กลุ่มวิชาการสอนภาษาไทย  
๙๓ ๒๐๔ ๓๑๔ การใช้เทคโนโลยีช่วยสอนภาษาไทย   ๒(๑-๒-๓)  Usage of Visual Aid in  Teaching Thai Language มคอ.๓ มคอ.๕
๙๔ ๒๐๔ ๔๓๒ การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๒(๒-๐-๔) Management for Learning Thai Subject Group มคอ.๓ มคอ.๕
๙๕ ๒๐๔ ๔๓๓ การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๒(๒-๐-๔)Measurement and Evalution of Thai Subject Group มคอ.๓ มคอ.๕