รายชื่อผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2559 (พธ.บ.รุ่นที่ 66)

สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว

สามเณรอภิวัฒน์ รัตน์ทิพย์

สามเณรสุวิจักขณ์ ศรศักดิ์ พระมหาอภิชาติ ภยทสฺสาวี พระมหาวันชัย ปญฺฅาวโร
พระสิทธา สิทฺธิปฅฺโฅ พระนพดล อนาลโย พระจิรชาติ กตปุฅฺโฅ

นายจักรกฤษ น้อยเหลา

นางสาวณัชชา โพธิ์จันทร์

สาขาวิชาสังคมศึกษา

สามเณรอรรถพล พิมพ์โคตร

สามเณรอนณ หนูนะ สามเณรสุระชัย อโรคา สามเณรสมชาย นามแสง

สามเณรวรนาถ อุณวงศ์

สามเณรนิพิฐพนธ์ ตุ่นคำน้อย สามเณรธนวัฒน์ ซุกแซก สามเณรทนาทร ปัพพานนท์

สามเณรชอบชัย อุปสุข

สามเณรจักษุพัฒน์ จินตานาสมบัติ

สามเณรกุลวัฒน์ศิโรจน์ ค้าคล่อง

สามเณรกษิดิศ กล่ำนาค

พระอานนท์ ธมฺมจาโร

พระสราวุฒิ ฐานวุฑฺโฒ พระวสันต์ สุทฺธิมโน

พระพีระณัฐ ปญฺฅาวโร

พระบุญช่วย สุภาทโร พระณัฏฐ์ณานันท์ ณฏฺฃาภิภู พระ ชลิต กิตฺติภทฺโท

พระกฤณตยพฤกษ์ กนฺตวีโร

นายอรรถชัย ตุละพิภาค นายสราวุฒิ งามประโคน นายพีรพล แสนสนิท นายณัฐพงษ์ เพชรมี
นายจีรพัฒน์ สนุ่นดี นางสาวศิริวรรณ พิศนอก นางสาวพิมพ์ชนก พินเสี้ยว นางสาวนันทวรรณ สังวรณ์
นางสาวแพรชมพู ศรีขาว นางสาววาณิชา หล่ำหล้า นางสาววาณิชา หล่ำหล้า นางสาววาณิชา หล่ำหล้า

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

สามเณรสุขทวี ดำไช

สามเณรสิทธิกร แย้มเจริญ สามเณรสันติสุข ติกาพันธ์ สามเณรศุภกฤต กันเพียง

สามเณรวัชรพงษ์ โนขัติ

สามเณรรัฐพล ศรีเลิศ สามเณรภัทรพล เมืองปลาด สามเณรธวัชชัย ขาวผ่อง

สามเณรธวัชชัย ใจหนัก

สามเณรธนาคม เรืองนาราบ

สามเณรฉัตรชัย บุญชิต

สามเณรกิตติชัย แก่นจันทร์

สามเณรกฤษดา กิมสาด

พระมหา อนุชิต อิสฺสโร พระมหามงคล สิงฺหชยเมธี

พระมหาธันวศุร์ สมฺปุณฺโณ

พระกฤษฎา กิตฺติวณฺโณ นางสาวฐิติภัสสร อ่วมบุตร

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

สามเณรสุรศักดิ์ เกือมรัมย์

สามเณรศักดิ์สิทธิ์ ตุ่นคำน้อย สามเณรวีรพล ดวงภักดี สามเณรภาณุพงศ์ อาสนาทิพย์

สามเณรบัส ปันติ๊บ

สามเณรณัชพล ซุกแซก สามเณรชัยสิทธิ์ สารบัญ สามเณรชยานันต์ เข็มลาด

สามเณรแสงตะวัน คำมาโฮม

พระรณชัย ฅาณโสภโณ

พระพลัฏฐ์ ปสนฺโน

นายชินราช นรินทร์นอก

นางสาวอุนนดา อินทบิน

นางสาวภัทรสุดา ธรรมสินธ์ นางสาวพัชรี สุดโส

นางสาวฐาปนี อ่อนน้อม