รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

ที่ ชื่อรายการข้อมูล ดาวน์โหลด
1 รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2 รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3 รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4 รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
5 รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
6 รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
7 รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
8 รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
9 รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
10 รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
11 รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
12 รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
13 รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
14 รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
15 รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
16 รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
17 รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
18 รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย