อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

พระสุวรรณเมธาภรณ์ (ขุนทอง ขุนอินทร์),ผศ.
ตำแหน่ง : อาจารย์/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– M.A.(Political Science), Poona University, India, ๒๕๓๐
– พธ.บ.(มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๔
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : อาจารย์/รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– Ph.D (Philosophy), Magadh University, India, ๒๕๕๔
– M.A.(Philosophy), University of Madas, ๒๕๔๕
– พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– พธ.บ.(การบริหารการศึกษา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔#
– ค.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๕๑
อีเมล์ : ksk_one@hotmail.com
ไลน์ไอดี : kittisakmcu
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/kittisak.nas
ดร.ทองดี ศรีตระการ
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑
– พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓
– ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-สังคมศึกษา), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖
– พธ.บ.(จิตวิทยา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
  อาจารย์ศักดิ์ดา งานหมั่น
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– พธ.ม.(การสอนสังคมศึกษา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑
– พธ.บ.(การสอนภาษาไทย), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙
อีเมล์ : sakda.ngan@mcu.ac.th
ไลน์ไอดี : aodsakda999
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/Aodsakda2535/
อาจารย์ฉัตรชัย ธารพล
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– ร.ม.(รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๖
– ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๕๓
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
  อาจารย์ยุภาพร ศรีนอก
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– ค.ม.(การสอนสังคมศึกษา)
– ศป.บ.(การออกแบบนิเทศศิลป์)
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :