อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– พธ.บ.(การบริหารการศึกษา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔#
– ค.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๕๑
อีเมล์ : ksk_one@hotmail.com
ไลน์ไอดี : kittisakmcu
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/kittisak.nas
อาจารย์ศักดิ์ดา งานหมั่น
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– พธ.ม.(การสอนสังคมศึกษา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑
– พธ.บ.(การสอนภาษาไทย), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙
อีเมล์ : sakda.ngan@mcu.ac.th
ไลน์ไอดี : aodsakda999
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/Aodsakda2535/
อาจารย์ฉัตรชัย ธารพล
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– ร.ม.(รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๖
– ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๕๓
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
  อาจารย์ยุภาพร ศรีนอก
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– ค.ม.(การสอนสังคมศึกษา)
– ศป.บ.(การออกแบบนิเทศศิลป์)
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
ดร.ณัชชา อมราภรณ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๔๕
– พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗
– ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๔
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :