๓) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ(๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖

มคอ.๑ มคอ.๒ รายวิชา มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ มคอ.๗
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า    ๓๐ หน่วยกิต มคอ.๗
๑.๑ วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม                           ๒(๒-๐-๔)

Man and Society

มคอ.๓ มคอ.๕
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป                            ๒(๒-๐-๔)

General Law

มคอ.๓ มคอ.๕
๐๐๐ ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒(๒-๐-๔)

Technique of Higher Learning

มคอ.๓ มคอ.๕
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น                          ๒(๒-๐-๔)

Introduction to Philosophy

มคอ.๓ มคอ.๕
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป                               ๒(๒-๐-๔)

Religions

มคอ.๓ มคอ.๕
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร     ๒(๒-๐-๔)

Language and Communication

มคอ.๓ มคอ.๕
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔)

Introduction to Linguistics

มคอ.๓ มคอ.๕
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น    ๒(๒-๐-๔)

Basic Mathematics

มคอ.๓ มคอ.๕
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น    (๒)(๒-๐-๔)

Introduction to Logic

มคอ.๓ มคอ.๕
๑๐ ๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย              ๒(๒-๐-๔)

Basic Statistics and Research

มคอ.๓ มคอ.๕
๑.๒ วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต  
๑๑ ๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย  ๒(๒-๐-๔)

Politics and Thai Government

มคอ.๓ มคอ.๕
๑๒ ๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน       ๒(๒-๐-๔)

Economics in Daily Life

มคอ.๓ มคอ.๕
๑๓ ๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    ๒(๒-๐-๔)

Man and Environment

มคอ.๓ มคอ.๕
๑๔ ๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน ๒(๒-๐-๔)

Current World Affairs

มคอ.๓ มคอ.๕
๑๕ ๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔)

Basic English

มคอ.๓ มคอ.๕
๑๖ ๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง      ๒(๒-๐-๔)

Advanced English

มคอ.๓ มคอ.๕
๑๗ ๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น                ๒(๒-๐-๔)

Basic Sanskrit

มคอ.๓ มคอ.๕
๑๘ ๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง    ๒(๒-๐-๔)

Advanced Sanskrit

มคอ.๓ มคอ.๕
๑๙ ๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น       ๒(๒-๐-๔)

Basic Thai

มคอ.๓ มคอ.๕
๒๐ ๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง          ๒(๒-๐-๔)

Advanced Thai

มคอ.๓ มคอ.๕
๒๑ ๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น        ๒(๒-๐-๔)

Basic Chinese

มคอ.๓ มคอ.๕
๒๒ ๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง            ๒(๒-๐-๔)

Advanced Chinese

มคอ.๓ มคอ.๕
๒๓ ๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น     ๒(๒-๐-๔)

Basic Japanese

มคอ.๓ มคอ.๕
๒๔ ๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง         ๒(๒-๐-๔)

Advanced Japanese

มคอ.๓ มคอ.๕
๒๕ ๐๐๐ ๑๓๔ ภาษาฮินดีเบื้องต้น      ๒(๒-๐-๔)

Basic Hindi

มคอ.๓ มคอ.๕
๒๖ ๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีชั้นสูง          ๒(๒-๐-๔)

Advanced Hindi

มคอ.๓ มคอ.๕
๒๗ ๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย            ๒(๒-๐-๔)

Thai Culture

มคอ.๓ มคอ.๕
๒๘ ๐๐๐ ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม     ๒(๒-๐-๔)

Man and Civilization

มคอ.๓ มคอ.๕
๒๙ ๐๐๐ ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา          ๒(๒-๐-๔)

Life and Psychology

มคอ.๓ มคอ.๕
๓๐ ๐๐๐ ๑๔๐ โลกกับสิ่งแวดล้อม       ๒(๒-๐-๔)

World and Environment

มคอ.๓ มคอ.๕
๓๑ ๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา ๒(๒-๐-๔)Physical Science and Technology มคอ.๓ มคอ.๕
๓๒ ๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔)

Introduction to Computer and Information echnology

มคอ.๓ มคอ.๕
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  ๑๔๘ หน่วยกิต
.๑วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๓๓ ๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา      ๒(๒-๐-๔)

Tipitaka Studies

มคอ.๓ มคอ.๕
๓๔ ๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฏก             ๒(๒-๐-๔)

Vinaya Pitaka

มคอ.๓ มคอ.๕
๓๕ ๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฏก         ๒(๒-๐-๔)

Suttanta Pitaka

มคอ.๓ มคอ.๕
๓๖ ๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฏก        ๒(๒-๐-๔)

Abhidhamma

มคอ.๓ มคอ.๕
๓๗ ๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ๑      (๒)(๑-๒-๔)

Buddhist Meditation I

มคอ.๓ มคอ.๕
๓๘ ๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒     ๑(๑-๒-๔)

Buddhist Meditation II

มคอ.๓ มคอ.๕
๓๙ ๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมภาคปฏิบัติ ๓       (๒)(๑-๒-๔)

Buddhist Meditation III

มคอ.๓ มคอ.๕
๔๐ ๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔     ๑(๑-๒-๔)

Buddhist Meditation IV

มคอ.๓ มคอ.๕
๔๑ ๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ๕      (๒)(๑-๒-๔)

Buddhist Meditation V

มคอ.๓ มคอ.๕
๔๒ ๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖     ๑(๑-๒-๔)

Buddhist MeditationVI

มคอ.๓ มคอ.๕
๔๓ ๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗     ๑(๑-๒-๔)

Buddhist MeditationVII

มคอ.๓ มคอ.๕
๔๔ ๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)

History of Buddhism

มคอ.๓ มคอ.๕
๔๕ ๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)

Buddhist Festival and Traditions

มคอ.๓ มคอ.๕
๔๖ ๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย ๒(๒-๐-๔)

Thai Sangha Admimistration

มคอ.๓ มคอ.๕
๔๗ ๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔)

Dhamma in English

มคอ.๓ มคอ.๕
๔๘ ๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ                 ๒(๒-๐-๔)

Dhamma communication

มคอ.๓ มคอ.๕
๔๙ ๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา          ๒(๒-๐-๔)

Research and Literary Works on Buddhism

มคอ.๓ มคอ.๕
๒.๒  วิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า  ๔๖  หน่วยกิต
๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๓๐  หน่วยกิต
๕๐ ๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ    ๓(๓-๐-๖)(Professional Teacher) มคอ.๓ มคอ.๕
๕๑ ๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม     ๓(๒-๒-๕)(Language and Culture) มคอ.๓ มคอ.๕
๕๒ ๒๐๐ ๒๐๓ หลักการและปรัชญาการศึกษา  ๓(๓-๐-๖)(Principle and Philosophy of Education) มคอ.๓ มคอ.๕
๕๓ ๒๐๐ ๒๐๔ จิตวิทยาสำหรับครู ๓(๒-๒-๕)(Psychology for Teachers) มคอ.๓ มคอ.๕
๕๔ ๒๐๐ ๒๐๕ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา๓(๒-๒-๕)(Innovation and Information Technology in Education) มคอ.๓ มคอ.๕
๕๕ ๒๐๐ ๒๐๖ การพัฒนาหลักสูตร      ๓(๒-๒-๕)(Curriculum Development) มคอ.๓ มคอ.๕
๕๖ ๒๐๐ ๓๐๗ การจัดการเรียนรู้          ๓(๒-๒-๕)(Learning management) มคอ.๓ มคอ.๕
๕๗ ๒๐๐ ๓๐๘ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕)(Learning Measurement and Assessment) มคอ.๓ มคอ.๕
๕๘ ๒๐๐ ๓๐๙ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕)(Research for Learning Development) มคอ.๓ มคอ.๕
๕๙ ๒๐๐ ๓๑๐ การประกันคุณภาพการศึกษา ๓(๓-๐-๖)(Quality Management in Education) มคอ.๓ มคอ.๕
๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑๖ หน่วยกิต  
๖๐ ๒๐๐ ๔๑๑ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑  ๒(๘๐)(Professional Experiences 1) มคอ.๔ มคอ.๖
๖๑ ๒๐๐ ๔๑๒ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๒  ๒(๘๐)(Professional Experiences 2) มคอ.๔ มคอ.๖
๖๒ ๒๐๐ ๕๑๓ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑  ๖(๔๕๐)(Intern Teaching 1) มคอ.๔ มคอ.๖
๖๓ ๒๐๐ ๕๑๔ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒  ๖(๔๕๐)(InternTeaching 2) มคอ.๔ มคอ.๖
๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า ๗๘ หน่วยกิต  
๒.๓.๑  วิชาเอก ๖๘ หน่วยกิต  
๑) วิชาบังคับ  ๔๘ หน่วยกิต  
๖๔ ๒๐๕  ๓๐๑ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  ๓(๓-๐-๖)(English Grammar) มคอ.๓ มคอ.๕
๖๕ ๒๐๕  ๓๐๒ วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ๓(๓-๐-๖)(English Syntax) มคอ.๓ มคอ.๕
๖๖ ๒๐๕  ๓๐๓ หลักการแปลและการตีความ๓(๒-๒-๕)(Principle of Translation and Interpretation) มคอ.๓ มคอ.๕
๖๖ ๒๐๕  ๓๐๔ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕)(English for Communication) มคอ.๓ มคอ.๕
๖๗ ๒๐๕  ๓๐๕ การเขียนภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕)(Writing English) มคอ.๓ มคอ.๕
๖๘ ๒๐๕  ๓๐๖ ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕)(Linguilstics for Taching English) มคอ.๓ มคอ.๕
๖๙ ๒๐๕  ๓๐๗ ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ๓(๓-๐-๖)(Historical Linguistics) มคอ.๓ มคอ.๕
๗๐ ๒๐๕  ๓๐๘ ภาษาศาสตร์ประยุกต์   ๓(๓-๐-๖)(Applied Linguistics) มคอ.๓ มคอ.๕
๗๑ ๒๐๕  ๓๐๙ สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ               ๓(๓-๐-๖)(English Phonetics and Phonology) มคอ.๓ มคอ.๕
๗๒ ๒๐๕  ๓๑๐ ภาษาอังกฤษ สังคมและวัฒนธรรม ๓(๓-๐-๖)(English for Society and Culture) มคอ.๓ มคอ.๕
๗๓ ๒๐๕  ๓๑๑ การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน  ๓(๒-๒-๕)(English for  Office Personnel) มคอ.๓ มคอ.๕
๗๔ ๒๐๕  ๓๑๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว      ๓(๒-๒-๕)(English for Tourism) มคอ.๓ มคอ.๕
๗๕ ๒๐๕  ๓๑๓ วรรณคดีอังกฤษ          ๓(๓-๐-๖)(English Literature) มคอ.๓ มคอ.๕
๗๖ ๒๐๕  ๓๑๔ กวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕)(English Poetry) มคอ.๓ มคอ.๕
๗๗ ๒๐๕  ๓๑๕ วรรณกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก                ๓(๒-๒-๕)(English Literature for Children) มคอ.๓ มคอ.๕
๗๘ ๒๐๕  ๓๑๖ การวิจัยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ               ๓(๒-๒-๕)(Research for Learning and Teaching English) มคอ.๓ มคอ.๕
๒) วิชาเลือก  ๒๐ หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาทักษะทางภาษาต่างประเทศ ๖ หน่วยกิต  
๗๙ ๒๐๕  ๔๑๙ เทคนิคการสอนฟังและพุดภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕)(Teaching Technics on Listening and Speaking English) มคอ.๓ มคอ.๕
๘๐ ๒๐๕  ๔๒๐ เทคนิคการสอนอ่านและเขียน       ๓(๒-๒-๕)(Teaching Techenics on Reading and Writing English) มคอ.๓ มคอ.๕
กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาต่างประเทศ ๓ หน่วยกิต  
๘๑ ๒๐๕  ๔๒๓ ภาษาศาสตร์และการอ่าน๓(๒-๒-๕)(Linguistics and Reading) มคอ.๓ มคอ.๕
กลุ่มวิชาวัฒนธรรม ๔ หน่วยกิต  
๘๒ ๒๐๕ ๔๒๖ ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อมวลชน  ๒(๒-๐-๖)(English for Mass Communication) มคอ.๓ มคอ.๕
๘๓ ๒๐๕  ๔๒๗ ศิลปะการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน                ๒(๒-๒-๕)(Oral Presentation and Public Speaking) มคอ.๓ มคอ.๕
กลุ่มวิชาวรรณคดี  ๓ หน่วยกิต  
๘๔ ๒๐๕ ๔๓๐ ประวัติภาษาและวิวัฒนาการภาษาอังกฤษ          ๓(๓-๐-๖)(History and Evolution of English) มคอ.๓ มคอ.๕
กลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ๔ หน่วยกิต  
๘๕ ๒๐๕  ๔๓๓ ภาษาอังกฤษสำหรับกลุ่มการเรียนรู้                 ๒(๒-๐-๖)(English for Content Learning) มคอ.๓ มคอ.๕
๘๖ ๒๐๕  ๔๓๔ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อประสม  ๒(๒-๒-๕)(Teaching English through Multimedia) มคอ.๓ มคอ.๕
๒.๓.๒ วิชาการสอนวิชาเอก ๖ หน่วยกิต  
๘๗ ๒๐๕  ๓๑๗ ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาอังกฤษ๓(๐-๖-๖)(Independent Study on Teaching English) มคอ.๓ มคอ.๕
๘๘ ๒๐๕ ๓๑๘ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ๓(๒-๒-๕)(Teaching English as Foreign Language) มคอ.๓ มคอ.๕
              ๒.๓.๓ วิชาเลือกวิชาเอก ๔ หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาทักษะทางภาษาต่างประเทศ  
๙๐ ๒๐๕ ๔๒๑ การพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ        ๒(๑-๒-๓)(Development of Aids for teaching English) มคอ.๓ มคอ.๕
๙๑ ๒๐๕  ๔๒๒ สัมมนากาสอนภาษาอังกฤษ                    ๒(๒-๐-๔)(Seminar on Teaching English) มคอ.๓ มคอ.๕
กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาต่างประเทศ  
๙๒ ๒๐๕ ๔๒๔ ภาษาศาสตร์และการเขียน  ๒(๑-๒-๓)(Linguistics and Writing) มคอ.๓ มคอ.๕
๙๓ ๒๐๕  ๔๒๕ ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบกับกลุ่มภาษาอาเซียน  ๒(๒-๐-๔)(Comparative Linguistics and Asean Languages)  
กลุ่มวิชาวัฒนธรรม  
๙๔ ๒๐๕  ๔๒๘ การอ่านและการเขียนวรรณกรรมพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ                              ๒(๑-๒-๓)(Reading and Writing Buddhist Literature in English) มคอ.๓ มคอ.๕
๙๕ ๒๐๕  ๔๒๙ เทวะตำนานและศาสนา               ๒(๒-๐-๔)(Mythology and Religions)  
กลุ่มวิชาวรรณคดี  
๙๖ ๒๐๕  ๔๓๑ การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี  ๒(๑-๒-๓)(Analytical and Critical Reading in Literature) มคอ.๓ มคอ.๕
๙๗ ๒๐๕  ๔๓๒ เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ                          ๒(๒-๐-๔)(Short English Story) มคอ.๓ มคอ.๕
กลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
๙๘ ๒๐๕  ๔๓๕ กิจกรรมสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ       ๒(๑-๒-๓)(Activity for Teaching English) มคอ.๓ มคอ.๕
๙๙ ๒๐๕  ๔๓๖ การวิเคราะห์แบบเรียนภาษาอังกฤษ      ๒(๒-๐-๔)(English Textbook Analysis) มคอ.๓ มคอ.๕