รายชื่อผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 (พธ.บ. รุ่นที่ 63)

สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว

พระชัยมงคล ลอดรันดา

พระทนงศักดิ์ ประสานศิลป์ พระนันทวัตร ทับทัน พระมหาวีระธนา อยู่กลั่นเถื่อน
พระทรรศนะ ธมฺมทสฺสี พระประยุทธ โชติธมฺโม พระสราวุธ ธีรปญฺโญ

สามเณรวิมัยกรน์ ค้ำคูณ

นางสาวริญญารัตน์ วรจินตนาลักษณ์

สาขาวิชาสังคมศึกษา

พระมหาสมควร สิริวุฑฺโฒ

พระมหาเหิรฟ้า เมฆนนฺโท พระทนงศักดิ์ อตฺตทีโป พระจำรัส อนินฺชิโต

พระแดนชัย สุริยวํโส

พระวิเชียร แสงสว่าง พระมหานราวิชญ์ มนต์รัตนมณี นายอนันต์ วงค์ชัยเพ็ง

นายประกิจ ทรัพย์พร้อม

นายนัครินทร์ โพธิจันทร์

นางสาวสุภาพร วรรณโร

นางสาวลมัย บัวขันธ์

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

พระมหาพงศธร ธมฺมภาณี

พระมหาณัฐกานต์ ณฏฺฐปิยภาณี พระครูใบฎีกาพิพัฒน์ เขมจาโร พระครูใบฎีกาเปรม วรฅาโณ

พระสุชาติ สุรตโน

พระฉัตรชัย วชิรญาโณ พระเจษฎา จิตฺตกาโร พระศุภชัย แสงแก้ว

พระวัชรินทร์ ธีระพุฒิพงศ์

พระมารุต จันทเลิศ

พระมหาประพต เตมิยะ

พระนิรันทร์ ถินคำเชิด

พระนันทวัฒน์ ฝากาทอง

พระมหานัฐพล ก๋าแก้ว พระณัฐพล เหล็กแสน

พระเจษฎา ธรรมศิลป์

นายอนุชิต กิ่งก้าน นายณรงค์ชัย ภูมิศรี นางสาวอุมาพร คืดนอก

นางสาวกัญจนานุช หนุ่มตัง

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

สามเณร พิทักษ์ อัคราช

สามเณรไกรสร วันดีศรี พระมหาวริทริ์ชาการ วชิรสิทฺธิเมธี พระมหาพงศกร ฃานงฺกโร

พระมหาจารุวัฒน์ จารุฅาโณ

พระสิระพงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ พระภูริทัต ภูริทตฺตเมธี พระภานุวัฒน์ อนุตฺตโร

พระธนุพงษ์ วงฺสเมธี

พระจักรกฤษณ์ เขมวีโร

พระจะไทย อตฺตทีโป

พระคำ วชิรวํโส

นายอำนาจ พูลพิพัฒน์

พระอดินันท์ คงตระการ พระสมรักษ์ โคนาบาล

พระวุฒิไกร พรมภักษร

พระมหาพรมมินทร์ ต่างประเทศ นายวินิช วงศ์คำจันทร์ นายพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล

นางสาวอภัสราพร หงษ์วิลัย

นางสาวศิริประภา แก้วบุญใสย นางสาวปัทมา ฟรอมชัยภูมิ