โครงการวิจัยปี 2559

ลำดับ สัญญา  ชื่อโครงการ ชื่อ ระยะเวลา
1 ว.018/2559 ชื่อแผนงานวิจัย การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์  สิริวฑฺฒโน
(ดารักษ์), ผศ.
คณะครุศาสตร์
โทร. 09-5451-9161
khrumcu@gmail.com
 
2 ว.019/2559 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาต้นแบบของคณะสงฆ์ไทย ผศ.ดร.อินถา  ศิริวรรณ
คณะครุศาสตร์ มจร.
โทร. 035-248-094
Yes
3 ว.020/2559 การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาเพื่อพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ผศ.ดร.บุญเลิศ  จีรภัทร์
คณะครุศาสตร์ มจร.
 
4 ว.021/2559 การวิเคราะห์พุทธวิธีการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาสังคม ผศ.ดร.สิน  งามประโคน
คณะครุศาสตร์ มจร.
โทร. 08-1860-6922
sin.ngam2501@hotmail.com
 
5 ว.022/2559 ราชรถ:  ประวัติศาสตร์  วรรณกรรม  และความสัมพันธ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย พระมหาสมบูรณ์  สุธมฺโม
(ทองแก้ว), ดร.
คณะครุศาสตร์ มจร.
โทร. 08-0245-8699
somboon1595@gmail.com
 
6 ว.215/2559 ผลของการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่นไทย พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ
คณะครุศาสตร์
 
7 ว.023/2559 โครงการย่อยที่ 6  การสืบค้น และจัดระบบการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณของวัดและการถ่ายทอดภูมิปัญญาภาคใต้ เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ พระมหาสหัส  ฐิตสาโร, ผศ.ดร.
คณะครุศาสตร์
โทร. 081-207-7919
 
8 ว.024/2559 การส่งเสริมการรักษาศีล ๕ สำหรับเยาวชนนำมาซึ่งความสมานฉันท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ โรงเรียนกุศลศึกษา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครตามแนวดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปญฺโญ) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร พระปริยัติวโรปการ
(ประศักดิ์  อคฺคปญฺโญ)
คณะครุศาสตร์
โทร. 08-6523-2025