รายชื่อผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 (พธ.บ.รุ่นที่ 68)

สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว

พระเสกสรร ปญฺญาโชโต

พระกฤษณ์ กิตฺติญาโณ

พระณัฏฐ์กวี ปิยธมฺโม

พระวิชาญ อติภทฺโท

สามเณรสิทธิชัย นุชสวาท

สามเณรสิทธิพร นุชสวาท

สามเณรสุรเชษฐ์ เลาหาง

สามเณรอภิสิทธิ์ จันทไทย

พระสุนทร สุนฺทโร


สาขาวิชาสังคมศึกษา

พระณัฐวัตร ฐานวีโร

พระประสิทธิ์ ฐานสุทฺโธ

พระปิยะดนัย อธิปญฺโญ

พระศรีรัฐ เตชธมฺโม

พระมหาธรรมรักษ์ สักเมือง

สามเณรเจนณรงค์ สำเภานนท์

สามเณรจักรรินทร์ เพชรฤาชา

สามเณรชนมภูมิ จังอินทร์

สามเณรณัฐกร ทองมี

สามเณรนันทวัฒน์ ศิริเวช

สามเณรประพัฒน์ ผิวคล้ำ

สามเณรสถาพร จินดาศรี

สามเณรสิทธิโชค นุชสวาท

สามเณรอนุชน ชูศรี

นายศิวกร คูธนบดี

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

สามเณรอนุพันธ์ ธิติยศักดิ์

สามเณรสมคิด ตระหง่านกุลชัย

สามเณรศิริคุปต์ สายสุข

สามเณร ยศวัฒน์ นิรันดร์เลิศกุล

สามเณรพีรภัฏ พรมโชติ

สามเณรปรเมศ ตาปา

สามเณรธนูชัย เรืองคีรี

สามเณรทักษิณ บัวทอง

สามเณรชัยณรงค์ หนูเอี่ยม

พระมหาศราวุฒิ สุรเมธี

พระโชคชัย ธมฺมจิตโต

นายวุฒิชัย ด้วงนา

นายราเชนทร์ พิมพ์วรรณ

นางสาวพนาวัลย์ จิตตะนันทน์

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

สามเณรวุฒิพงษ์ ประจันโท

สามเณรวีระพล อ่างคำ

สามเณรลักกี้ ศรีทอง

สามเณรนคร ใยดี

สามเณรธีระพงษ์ ดงขาว

สามเณรชนินทร์ มโนรัตน์

สามเณรชญานันท์ รัตนวิจิตร

พระมหาธวัชชัย ธมฺมรํสี

พระครูสังฆรักษ์ทัฐชวิน ทชฺชวีโร

นายชัยมงคล ศรีสูงเนิน