รายชื่อผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2552 (พธ.บ.รุ่นที่ 59)

สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว

พระภูวดล คมฺภีรปญฺโญ

พระพรเทพ พฺรหฺมปุตฺโต พระนิกร ชยานนฺโท พระทรงกลด ศรีภิรมย์
พระสมศักดิ์ กตธมฺโม

สาขาวิชาสังคมศึกษา

พระมหาวรจักร วรจกฺโก

พระเอกชัย คงประพันธ์ พระปิยวิทย์ วิสุทฺธิฅาโณ พระวิเชียร วชิรปญฺโญ

พระใบฎีกาสายันต์ อาภากโร

พระวิทยา ญาณเวที พระพรเทพ จารุธมฺโม พระมหาธงชัย คมฺภีรปญฺโญ

พระวินัย ฃิตพโล

สามเณรพิสิฏฐ์ ฤทธิ์สุข

พระมหาอิษฎามาศ ปภสฺสรวณฺโณ

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

พระมหาจิรายุทธ ฃิตาจาโร

พระอนวัฒน์ อุดม พระสุวิทย์ สุวิชาโน พระฐนัฎ ฃานวุฑฺโฒ

พระมหาสิทธิชัย นรสิทฺธิธาตา

พระมหาวันทนนท์ ฃานวโร พระมหาชนะชัย ปชยาภิภู พระนิพนธ์ เป็กเตปิน

พระศราวุธ

พระมหาอุดม อุตฺตโม

สามเณรธนกฤต ดาษทรัพย์

พระครูปลัดจำนงค์ กิตฺติวิสุทฺธิเมธี

พระประกา โอวาทการี

พระมหาทรงวิทย์ วริทฺธิฃายี พระคมกริช กิตฺติวาที

นายศรีจำลอง สิงห์ละคร

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

สามเณรอนุกรณ์ สืบมา

สามเณรบุญช่วย แสวงศรี สามเณรสุเมธ พุฒซ้อน สามเณรชายชาญ พรมงาม

สามเณรระพีพงศ์ คำเหลี่ยม

สามเณรเพิ่มพูน สุทธินัง พระพัฒนานุรักษ์ สืบพันธุ์ดี สามเณรวิชัย บุญอิน

สามเณรพัฒพงษ์ บัวพันธ์

สามเณรสมโชค ดำเรือง

พระจรัญ บุญปั๋น

สามเณรภานุวัฒน์ ยาหัด

นางสาวอรณีย์ ศรีพรมมา

นางสาวปนัดดา ทิวาพัฒน์ นางสาวทัศนีย์ธร ระมั่งทอง

นางสาวประวีณา คุณทน

นางสาวนภิศพร วัลลานนท์ นางสาวพรพรรณ สีใจ นายคเชนทร์ เพชรวงษ์

นางสาวเทพสิริพร กาวิน