รายชื่อผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 (พธ.บ.รุ่นที่ 68)

สาขาวิชาสังคมศึกษา

พระชัยมงคล อติภทฺโท

พระธนพล พฺรหฺมสุวณฺโณ สามเณรชยนัณณ์ เจือจันทร์ สามเณรปรเมษฐ์ แหวนทอง

สามเณรฐากูร โกมลวานิช

สามเณรชัยมงคล อมสิมมา สามเณรพงษ์ศิริ สกุลซ่ง พระมงคล กิตฺติมงฺคโล
พระมหาสายพิณ สํวรายโน พระอภิรักษ์ อภิปญฺโญ

สามเณรนนท์ธนพัฒน์ สุดเต้

พระจิรเมธ-ธมฺมมสโร

พระเมฆินทร์-อติเมโธ

สามเณรอดิศักดิ์-สุนทรวัฒน์ พระอภิวัฒ-เขมาภิรโต

สามเณรชานนท์-กล้าณรงค์

สามเณรอังคาร-มะลิซ้อน สามเณรณัฐพงศ์-แสนอินทร์ พระศักดิ์ชัย-โชติปญฺโญ

พระมหาสังวาล-จิรธมฺโม

 นางสาวอมินตรา-มุขดา นางสาวปริชญา-ช่องลมกรด นายกิตติชัย-สุดเรี่ยวเเรง นายเกียรติศักดิ์-สาริมา
นายพิริยกร-นาเครือ 6201502019-นางสาวปริชญา-ช่องลมกรด  6201502020-นายกิตติชัย-สุดเรี่ยวเเรง 6201502021-นายเกียรติศักดิ์-สาริมา

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

สามเณรทวีศักดิ์-วังทองชุก

สามเณรสมพล-คีรีอภิบาล สามเณรเฉลิมศักดิ์-ชีวะพันธ์ สามเณรวีรพงศ์-มะลิทอง

สามเณรเฉลิมวุฒิ-ไชยบิล

สามเณรณัฐวุฒิ-ชัยประสิทธิ์ สามเณรอภิสิทธิ์-เค็มบิง พระกรกฎ-กิตฺติโสภโณ
สามเณรพงษ์ศักดิ์-ทองดี นางสาวนันท์สินี-พูลสวัสดิ์

นายธนนทรัพย์-คลองโคน

นายสุทธิมนต์-สาระแสน

นางสาวจิราพรรณ-วรรณบุตร

นางสาววาสนา-คำพงษ์ นางสาวสุชาดา-ทับนาค

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

พระเฉลิมพล-อมโร

พระทัศนัย-ธีรปญฺโญ พระนิธิศ-จารุธมฺโม พระพงศ์พิสิฐ-สุธีโร

สามเณรสุวิทย์-ชัชวาลวงศ์บุญ

สามเณรวิชยุตม์-จิตต์สัมพันธ์ สามเณรกนกพล-กระสินธุ์อนุรักษ์ สามเณรสุพรรณ์-อุปราช
สามเณรไตรภพ-บุตรขุนห้วย สามเณรกันติทัต-สีผ่อง

สามเณรสุรนนท์-กิติยวงษ์

สามเณรสุรศักดิ์-เฟื่องเดช

TOU-THOR

นายวชิรวิทย์-สะปู นางสาวรัตน์ติยากร-บัณฑิต นางสาวชมพูนุท-ศรีธรรม
 นายนรากรณ์-มีแก้ว

สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

พระสุเมธ สุจิณฺโณ

พระสมุห์สุทธิ ธมฺมนนฺโท พระกฤษฎา ยติกโร

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

พระกวี กวิวํโส

สามเณรศักดิ์สิทธิ์ บัวบาน สามเณรสมบูรณ์ แซ่หาญ สามเณรณัฐฐาดร เอี่ยมพ่วง

สามเณรภิญโญ ศิริสวัสดิ์

นายอภิวัฒน์ เจริญมา นางสุนันทา นาคมณี นางสาวนธิญา ทองคำ
นางสาวสุกัณญา สุภาพงษ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พระเพชรณรงค์ จนฺทิโก

สามเณรชาติชาย บุญตะหล้า พระสรวิชญ์ สรวิชโย สามเณรชัยอนันต์ ทองด้วง

สามเณรนครินทร์ พันธ์ลา

สามเณรวรเมธ ดำเสน VenMok Phoutthasin สามเณรชัยนรินทร์ งามนัก
สามเณรชัยนรินทร์ งามนัก Somchith Thinneuanghuep

นางสาวพัชราภรณ์ หินชัด

นางสาวดวงใจ ทัดแก้ว

นายวสิษฐ์พล ใจแปง

นายโอภาส ชัยเลิศ