รายชื่อผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พธ.บ.รุ่นที่ 64)

สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว

พระทัพธรรม สุธมฺโม

พระครูปลัดวันเฉลิม สาสโนภาโส พระสมุห์ปิยณัฐ ฅาณพโล

สาขาวิชาสังคมศึกษา

สามเณรวราวุฒิ ชาธิพา

สามเณร อนันตชัย รัศมีสีสว่าง สามเณรสุชิน บุตรแสน สามเณรสมเกียรติ ขุนลุย

สามเณรวุฒิชาติ วิจิตโกศล

สามเณรวีระพงษ์ กุ้งทอง สามเณร วิชิต หวังบุญ สามเณรพงศกร นาคม

สามเณรนพฤทธิ์ เจริญศิริ

สามเณรชาคริต นบนอบ

สามเณรจิรายุ พันธ์มาลี

พระอนันทเมธ อาฬฎิศญะ

พระมหาวิพงษ์ พีรวํโส

พระมหาจรัญ ปิยสีโล พระหัน ปภากโร

พระ สมจิตร กนฺตสีโล

พระวิเชียร สิริวณฺโณ พระธีระพงษ์ ธ้รภทฺโท พระธัญพิสิษฐ์ ธีรปญฺโญ

พระกฤตพล กิตฺติสาโร

นายเบญจพล มานะชีพ นายเทพฤทธิ์ ศรีช่วย นางสาวอรอนงค์ โป้ทอง นางสาวศรัญญา คนเพียร

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

สามเณรอุทิศ ธนกุล

สามเณรอดิศร เรืองรอด สามเณรวศิลป์ เรืองวรบูรณ์ สามเณรนิรันดร์ สุขชั่วนิรันดร์

สามเณรนันทพงษ์ ศรีโยธา

พระมหาสิทธิพล สิทฺธิเมธี พระสันติภาพ อคฺคปฅฺโฅ พระศวัสกร ธีรปญฺโญ

พระภุชงค์ จิรวํโส

พระพงศธร อนุภทฺโท

พระพงศกร รอดอ่อน

พระนที พึ่งทรัพย์

พระนคเรศ อิทธิเตโช

พระธีรเจต ธีรญาโณ พระดนัย ฅาณธีโร

พระณัฐกิจ ธมฺมรกฺขิโต

พระชาญราศ ชาคริยญาโณ นายฤทธิพร ทองทิพย์ นายพงษ์พัฒน์ ภูมีศรี

นายธีระศักดิ์ ปรารถนา

นางสาวอมรรัตน์ สุพงษ์ นางสาวสุริสา เกตุเพชร์ นางสาวสุชาดา เกตุแก้ว นางสาวทิพย์สุดา แสนบุราญ
นางสาวดวงกมล เพชรรัตน์ นางสาวกรรณิการ์ วงค์แสงคำ

 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

สามเณรสวณัฐกร แสนสุข

สามเณรสมชาย ชาติศรี สามเณรศิริศักดิ์ ธีรวุฒิธรรมกุล สามเณรธีรภัทร์ จันทร์ขุน

สามเณรเอนกลาภ ประตูชัย

สามเณรเดชา แก้วนาพันธ์ พระมหาสันทัด ทตฺตเมธี พระมหาพุทธิภัทร ธมฺมปญฺโญ

พระมหาปิยะนัฐ ปิยรตโน

พระมหาประพันธ์ ชยปญฺโญ

พระมหาธีรภัทร์ ญาณธีโร

พระมหาจีรวัตร จิรวฑฺฒนเมธี

พระพุฒิพงศ์ การเจริญดี

พระสุธาวัฒน์ ติกฺขปญฺโญ พระสรุต วรธมฺโม

พระสมพร ปสนฺโน

พระสมบัติ ปหฎฺโฐ พระพชรพล พชรเมโธ พระพงศ์พิชา พุทฺธิญาณภทฺโท

พระปรัชญา ธนปญฺโญ

พระณัฐกร ณฏฺฃเมธี พระจีรศักดิ์ อภโย พระไชยา อภินนฺโท นายวันชัย วิพุชฌติยากูล
นายกิตติศักดิ์ อุดมสินประเสริฐ นางสาวศิรินทรา สังข์สวัสดิ์ นางสาววิลาวัณย์ ชุ่มผักแว่น นางสาววรางคณา ชุ่มผักแว่น
นางสาวณัชชารีย์ เชษฐ์ชัยอมรกุล นางสาวเพชรรัตน์ เรียมอุดมผล