รายชื่อผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2553 (พธ.บ.รุ่นที่ 60)

สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

พระมหากุลชาติ กตปุฅฺโฅ

พระอภิรัตน์ ฃิตวิริโย  พระมหาสุประพันธ์ ปญฺฅาวโร พระมหาปรมินทร์ ฃิตสีโล
พระมหาอาวิชญ์ อาวิชฺชฅฺฅู

สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว

พระโชคดี วชิรปญฺโญ

พระมหาวันชัย นาถสีโล พระธีรวีร์ คุตฺตจิตฺโต พระพรชัย วรชโย
พระอรรณพ ปญฺญาสาโร พระมหาชวลิต ฃิตสีโล พระอำนวย มุตฺตจิตฺโต

นายอานนท์ ประสมกล้า

พระมหาพิชิตชัย ปุฅฺฅชโย


สาขาวิชาสังคมศึกษา

นายธันวา กะมลภา

พระพงศ์นุรักษ์ รกฺขิตวํโส พระกำพล ประภาวะตัง พระมหาณัฐพล ธมฺมธโร

พระประวิง อตฺตทีโป

พระอมรเทพ ดารุณ พระสมชาย เตชปญฺโฅ สามเณรเกรียงศักดิ์ แซ่ลี

พระมหาผดุงเกียรติ มหาเมธี

พระณัฏฐ์ดนัย ฃานวุฑฺโฒ

พระมหากฤษกร กิตฺติวณฺโณ

สามเณรณัฐรงค์ สีทานอก

พระชาญชัย รตนวณฺโณ

พระสมภพ ปญฺฅาวุฑฺโฒ พระเทียนชัย เทวสิรินฺธโร

พระวันชัย เขมกาโม

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

พระมหามนตรี อตฺถเมธี

พระวีรพล วีรพโล พระจักรพันธ์ ภูริปญฺโฅ พระธวัชชัย ธมฺมเมธี

พระสราณุพร จกฺกวโร

พระมหาเทียนชัย ชยสิริ  พระประเสริฐ สุวณฺณสิริ พระสุชาติ ธีรธมฺโม

พระมหาทวีศักดิ์ ธมฺมาลโย

พระนครินทร์ สมจันทร์

พระมหาถนัดกิจ ธมฺมทินฺโน

 พระธนวัฒน์ กิตฺติธมฺโม

พระปิยะวัฒน์ ปิยวชิโร

พระมหาอนุชา ปญฺฅาธโร พระวิทวัส กิตฺติภทฺโท

สามเณรอิทธิพล โพธิสาร

พระอนุชา โชติรัตน์ นางสาวฉัตรกมล ไตรนาค

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

พระมหาชัยนาท กิตฺติธโร

พระมหาศิริวัฒน์ ภูริปฅฺโฅ พระมหาสมภาร วิธูรเมธี พระอพิชิต อธิปญฺโฅ

พระมหาธงชัย รกฺขิตธมฺโม

พระมหาสรวิชญ์ ธีรเมธี พระครูปลัด นันทชัย นนฺทชโย นางสาวศรีอุบล วงศ์สุวรรณ์