ฐานข้อมูลงานวิจัย

โครงการวิจัยปี 2556

ลำดับ สัญญา  ชื่อโครงการ ชื่อ ระยะเวลา
1 ว038/2556 รูปแบบการจัดความรู้ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์  กิตติวฑฺฒโน 9/01/56-30/09/56
2 ว039/2556 พัฒนาการความเชื่อและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อเรื่องบุญและบาปในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของครูสลาคุณวุฒิ ผศ.ดร.สมชัย  ศรีนอก 9/01/56-30/09/56
3 ว040/2556 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาข้อสอบกลางของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว)
พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.
9/01/56-30/09/56
4 ว041/2556 ทัศนคติของภิกษุสามเณรต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสง์ไทย นายพิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ
คณะครุศาสตร์
9/01/56-30/09/56
5 ว042/2556 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ผศ.สมหมาย  ดูยอดรัมย์
พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.
9/01/56-30/09/56
6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย พระมหาลี  ลกฺขณญาโณ
พระสรวิชญ์  อภิปญฺโญ
9/01/56-30/09/56

 

โครงการวิจัยปี 2557

ลำดับ สัญญา  ชื่อโครงการ ชื่อ ระยะเวลา
1 ว.079/2557 การวิเคราะห์พุทธวิธีการบริหารการศึกษาในพระพุทธศาสนาเถรวาท ผศ.ดร.สิน  งามประโคน
คณะครุศาสตร์
27/12/56-30/9/57
2 ว.082/2557 การสร้างปัจจัยจิตสังคมเชิงพุทธที่มีต่อการลดพฤติกรรมเลี่ยงต่อการทำแท้งของวัยรุ่นในสังคมไทย พระสรวิชญ์  อภิปญฺโญ (ดวงชัย)
คณะครุศาสตร์
27/12/56-30/9/57
3 ว.087/2557 การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาในการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ผศ.ดร.บุญเลิศ  จีรภัทร์
คณะครุศาสตร์
27/12/56-30/9/57
4 ว.088/2557 บทบาทเชิงรุกของพระสังฆาธิการในการบริหารงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผศ.ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย
คณะครุศาสตร์
27/12/56-30/9/57
5 ว.118/2557 การศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรปราการ ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
คณะครุศาสตร์
27/1/57-31/12/57

 

โครงการวิจัยปี 2558

ลำดับ สัญญา  ชื่อโครงการ ชื่อ ระยะเวลา
1 ว.091/2558 พุทธบริหารการศึกษา : แนวคิดทฤษฎีและการบูรณาการ ผศ.ดร.สิน งามประโคน
คณะครุศาสตร์
01/10/57-30/09/58
2 ว.107/2558 การบูรณาการหลักไตรสิกขาและอิทธิบาท 4 ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผศ.ดร.บุญเลิศ จีรภัทร์
คณะครุศาสตร์
01/10/57-30/09/58
3 ว.108/2558 การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตามหลักปรัชญาการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ดร.พิมลพรรณ  เพชรสมบัติ
คณะครุศาสตร์
01/10/57-30/09/58
4 ว.116/2558 การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาการสอนพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย พระมหาสมบูรณ์  สุธมฺโม ,ดร.
คณะครุศาสตร์
01/10/57-30/09/58
5 ว.131/2558 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
คณะครุศาสตร์
01/10/57-30/09/58

 

โครงการวิจัยปี 2559

ลำดับ สัญญา  ชื่อโครงการ ชื่อ ระยะเวลา
1 ว.018/2559 ชื่อแผนงานวิจัย การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์  สิริวฑฺฒโน
(ดารักษ์), ผศ.
คณะครุศาสตร์
โทร. 09-5451-9161
khrumcu@gmail.com
2 ว.019/2559 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาต้นแบบของคณะสงฆ์ไทย ผศ.ดร.อินถา  ศิริวรรณ
คณะครุศาสตร์ มจร.
โทร. 035-248-094
Yes
3 ว.020/2559 การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาเพื่อพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ผศ.ดร.บุญเลิศ  จีรภัทร์
คณะครุศาสตร์ มจร.
4 ว.021/2559 การวิเคราะห์พุทธวิธีการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาสังคม ผศ.ดร.สิน  งามประโคน
คณะครุศาสตร์ มจร.
โทร. 08-1860-6922
sin.ngam2501@hotmail.com
5 ว.022/2559 ราชรถ:  ประวัติศาสตร์  วรรณกรรม  และความสัมพันธ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย พระมหาสมบูรณ์  สุธมฺโม
(ทองแก้ว), ดร.
คณะครุศาสตร์ มจร.
โทร. 08-0245-8699
somboon1595@gmail.com
6 ว.215/2559 ผลของการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่นไทย พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ
คณะครุศาสตร์
7 ว.023/2559 โครงการย่อยที่ 6  การสืบค้น และจัดระบบการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณของวัดและการถ่ายทอดภูมิปัญญาภาคใต้ เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ พระมหาสหัส  ฐิตสาโร, ผศ.ดร.
คณะครุศาสตร์
โทร. 081-207-7919
8 ว.024/2559 การส่งเสริมการรักษาศีล ๕ สำหรับเยาวชนนำมาซึ่งความสมานฉันท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ โรงเรียนกุศลศึกษา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครตามแนวดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปญฺโญ) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร พระปริยัติวโรปการ
(ประศักดิ์  อคฺคปญฺโญ)
คณะครุศาสตร์
โทร. 08-6523-2025

 

โครงการวิจัยปี 2560

ลำดับ สัญญา  ชื่อโครงการ ชื่อ ระยะเวลา
1 290/2560 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
อย่างยั่งยืน
พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ (ดวงชัย),ดร.
2 291/2560 การใช้กิจกรรมการแนะแนวเชิงพุทธเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการจัดการการเรียน เวลา และความสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นายชาติชาย พิทักษ์ธนาคม
3 286/2560 การวิเคราะห์คุณลักษณะภาวะผู้นำของ
พระสงฆ์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
นายสิน งามประโคน
4 288/2560 แผนงานวิจัย:  พระสอนศีลธรรม คุณลักษณะ
และกระบวนการสร้างจิตสำนึกแห่งความเป็น
พลเมืองดีของเยาวชนบนพื้นฐานพุทธธรรม
พระมหาสมบูรณ์  สุธมฺโม (ทองแก้ว),ดร.
5 287/2560 การบวนการเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมือง
ดีของพระสอนศีลธรรมในสังคมไทย
(แผนงานวิจัย:  พระสอนศีลธรรม คุณลักษณะ
และกระบวนการสร้างจิตสำนึกแห่งความเป็น
พลเมืองดีของเยาวชนบนพื้นฐานพุทธธรรม)
พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ
(กัติยัง),ดร.
6 285/2560 การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้
บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนกุศลศึกษา เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการฝึกปฏิบัติตาม
หลักสติปัฏฐาน ๔
พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ ชั่งแสง)
7 289/2560 การพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาเพื่อสร้าง
พลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา
นายสาวชนันภรณ์  อารีกุล
8 292/2560 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่ง
เสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
พระสมนึก ฐิตาจาโร (พันธุ์เพชร)