๑) สาขาวิชาสังคมศึกษา

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖

มคอ.๑ มคอ.๒ รายวิชา มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ มคอ.๗
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า    ๓๐ หน่วยกิต มคอ.๗
๑.๑ วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม                           ๒(๒-๐-๔)
Man and Society
มคอ.๓ มคอ.๕
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป                            ๒(๒-๐-๔)
General Law
มคอ.๓ มคอ.๕
๐๐๐ ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒(๒-๐-๔)
Technique of Higher Learning
มคอ.๓ มคอ.๕
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น                          ๒(๒-๐-๔)
Introduction to Philosophy
มคอ.๓ มคอ.๕
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป                               ๒(๒-๐-๔)
Religions
มคอ.๓ มคอ.๕
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร     ๒(๒-๐-๔)
Language and Communication
มคอ.๓ มคอ.๕
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔)
Introduction to Linguistics
มคอ.๓ มคอ.๕
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น    ๒(๒-๐-๔)
Basic Mathematics
มคอ.๓ มคอ.๕
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น    (๒)(๒-๐-๔)
Introduction to Logic
มคอ.๓ มคอ.๕
๑๐ ๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย              ๒(๒-๐-๔)
Basic Statistics and Research
มคอ.๓ มคอ.๕
๑.๒ วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต
๑๑ ๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย  ๒(๒-๐-๔)
Politics and Thai Government
มคอ.๓ มคอ.๕
๑๒ ๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน       ๒(๒-๐-๔)
Economics in Daily Life
มคอ.๓ มคอ.๕
๑๓ ๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                    ๒(๒-๐-๔)
Man and Environment
มคอ.๓ มคอ.๕
๑๔ ๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน                  ๒(๒-๐-๔)
Current World Affairs
มคอ.๓ มคอ.๕
๑๕ ๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                   ๒(๒-๐-๔)
Basic English
มคอ.๓ มคอ.๕
๑๖ ๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง                      ๒(๒-๐-๔)
Advanced English
มคอ.๓ มคอ.๕
๑๗ ๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น                                ๒(๒-๐-๔)
Basic Sanskrit
มคอ.๓ มคอ.๕
๑๘ ๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง                    ๒(๒-๐-๔)
Advanced Sanskrit
มคอ.๓ มคอ.๕
๑๙ ๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น                       ๒(๒-๐-๔)
Basic Thai
มคอ.๓ มคอ.๕
๒๐ ๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง                          ๒(๒-๐-๔)
Advanced Thai
มคอ.๓ มคอ.๕
๒๑ ๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น                        ๒(๒-๐-๔)
Basic Chinese
มคอ.๓ มคอ.๕
๒๒ ๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง                            ๒(๒-๐-๔)
Advanced Chinese
มคอ.๓ มคอ.๕
๒๓ ๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น                     ๒(๒-๐-๔)
Basic Japanese
มคอ.๓ มคอ.๕
๒๔ ๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง                         ๒(๒-๐-๔)
Advanced Japanese
มคอ.๓ มคอ.๕
๒๕ ๐๐๐ ๑๓๔ ภาษาฮินดีเบื้องต้น                      ๒(๒-๐-๔)
Basic Hindi
มคอ.๓ มคอ.๕
๒๖ ๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีชั้นสูง                          ๒(๒-๐-๔)
Advanced Hindi
มคอ.๓ มคอ.๕
๒๗ ๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย                            ๒(๒-๐-๔)
Thai Culture
มคอ.๓ มคอ.๕
๒๘ ๐๐๐ ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม                     ๒(๒-๐-๔)
Man and Civilization
มคอ.๓ มคอ.๕
๒๙ ๐๐๐ ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา                          ๒(๒-๐-๔)
Life and Psychology
มคอ.๓ มคอ.๕
๓๐ ๐๐๐ ๑๔๐ โลกกับสิ่งแวดล้อม                       ๒(๒-๐-๔)
World and Environment
มคอ.๓ มคอ.๕
๓๑ ๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา ๒(๒-๐-๔)
Physical Science and Technology
มคอ.๓ มคอ.๕
๓๒ ๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔)

Introduction to Computer and Information echnology

มคอ.๓ มคอ.๕
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  ๑๔๘ หน่วยกิต
๒.๑วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๓๓ ๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา                      ๒(๒-๐-๔)
Tipitaka Studies
มคอ.๓ มคอ.๕
๓๔ ๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฏก                             ๒(๒-๐-๔)
Vinaya Pitaka
มคอ.๓ มคอ.๕
๓๕ ๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฏก                         ๒(๒-๐-๔)
Suttanta Pitaka
มคอ.๓ มคอ.๕
๓๖ ๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฏก                        ๒(๒-๐-๔)
Abhidhamma
มคอ.๓ มคอ.๕
๓๗ ๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ๑                      (๒)(๑-๒-๔)
Buddhist Meditation I
มคอ.๓ มคอ.๕
๓๘ ๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒                     ๑(๑-๒-๔)
Buddhist Meditation II
มคอ.๓ มคอ.๕
๓๙ ๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมภาคปฏิบัติ ๓                       (๒)(๑-๒-๔)
Buddhist Meditation III
มคอ.๓ มคอ.๕
๔๐ ๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔                     ๑(๑-๒-๔)
Buddhist Meditation IV
มคอ.๓ มคอ.๕
๔๑ ๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ๕                      (๒)(๑-๒-๔)
Buddhist Meditation V
มคอ.๓ มคอ.๕
๔๒ ๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖                     ๑(๑-๒-๔)
Buddhist MeditationVI
มคอ.๓ มคอ.๕
๔๓ ๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗                     ๑(๑-๒-๔)
Buddhist MeditationVII
มคอ.๓ มคอ.๕
๔๔ ๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา                ๒(๒-๐-๔)
History of Buddhism
มคอ.๓ มคอ.๕
๔๕ ๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)
Buddhist Festival and Traditions
มคอ.๓ มคอ.๕
๔๖ ๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย            ๒(๒-๐-๔)
Thai Sangha Admimistration
มคอ.๓ มคอ.๕
๔๗ ๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ               ๒(๒-๐-๔)
Dhamma in English
มคอ.๓ มคอ.๕
๔๘ ๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ                                 ๒(๒-๐-๔)
Dhamma communication
มคอ.๓ มคอ.๕
๔๙ ๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา๒(๒-๐-๔)
Research and Literary Works on Buddhism

มคอ.๓ มคอ.๕
๒.๒  วิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า  ๔๖  หน่วยกิต
๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๓๐  หน่วยกิต
๕๐ ๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ      ๓(๓-๐-๖)
(Professional Teacher)
มคอ.๓ มคอ.๕
๕๑ ๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม     ๓(๒-๒-๕)
(Language and Culture)
มคอ.๓ มคอ.๕
๕๒ ๒๐๐ ๒๐๓ หลักการและปรัชญาการศึกษา  ๓(๓-๐-๖)
(Principle and Philosophy of Education)
มคอ.๓ มคอ.๕
๕๓ ๒๐๐ ๒๐๔ จิตวิทยาสำหรับครู ๓(๒-๒-๕)
(Psychology for Teachers)
มคอ.๓ มคอ.๕
๕๔ ๒๐๐ ๒๐๕ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา๓(๒-๒-๕)

(Innovation and Information Technology in Education)

มคอ.๓ มคอ.๕
๕๕ ๒๐๐ ๒๐๖ การพัฒนาหลักสูตร      ๓(๒-๒-๕)
(Curriculum Development)
มคอ.๓ มคอ.๕
๕๖ ๒๐๐ ๓๐๗ การจัดการเรียนรู้          ๓(๒-๒-๕)
(Learning management)
มคอ.๓ มคอ.๕
๕๗ ๒๐๐ ๓๐๘ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕)
(Learning Measurement and Assessment)
มคอ.๓ มคอ.๕
๕๘ ๒๐๐ ๓๐๙ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕)
(Research for Learning Development)
มคอ.๓ มคอ.๕
๕๙ ๒๐๐ ๓๑๐ การประกันคุณภาพการศึกษา ๓(๓-๐-๖)
(Quality Management in Education)
มคอ.๓ มคอ.๕
๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑๖ หน่วยกิต
๖๐ ๒๐๐ ๔๑๑ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑  ๒(๘๐)
(Professional Experiences 1)
มคอ.๔ มคอ.๖
๖๑ ๒๐๐ ๔๑๒ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๒  ๒(๘๐)
(Professional Experiences 2)
มคอ.๔ มคอ.๖
๖๒ ๒๐๐ ๕๑๓ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑  ๖(๔๕๐)
(Intern Teaching 1)
มคอ.๔ มคอ.๖
๖๓ ๒๐๐ ๕๑๔ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒  ๖(๔๕๐)
(InternTeaching 2)
มคอ.๔ มคอ.๖
๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า ๗๘ หน่วยกิต
๒.๓.๑  วิชาเอก ๖๘ หน่วยกิต
๑) วิชาบังคับ  ๔๘ หน่วยกิต
๖๔ ๒๐๓  ๒๐๑ ประวัติศาสตร์ไทย               ๓(๒-๒-๕)
(Thai History)
มคอ.๓ มคอ.๕
๖๕ ๒๐๓  ๒๐๒ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น    ๓(๓-๐-๖)
(Local History)
มคอ.๓ มคอ.๕
๖๖ ๒๐๓  ๒๐๓ ประชากรศึกษา           ๓(๓-๐-๖)
(Population Studies)
มคอ.๓ มคอ.๕
๖๖ ๒๐๓  ๒๐๔ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖)
(Introduction to Sociology and Anthropology)
มคอ.๓ มคอ.๕
๖๗ ๒๐๓  ๓๐๕ ประวัติศาสตร์เอเชีย     ๓(๓-๐-๖)
(Asia History)
มคอ.๓ มคอ.๕
๖๘ ๒๐๓  ๓๐๖ ภูมิศาสตร์กายภาพ                      ๓(๓-๐-๖)
(Physical Geography)
มคอ.๓ มคอ.๕
๖๙ ๒๐๓  ๓๐๗ รัฐศาสตร์เบื้องต้น        ๓(๓-๐-๖)
(Introduction to politics)
มคอ.๓ มคอ.๕
๗๐ ๒๐๓  ๓๐๘ เทคโนโลยีแผนที่ และการแปลความหมายแผนที่  ๓(๒-๒-๕)

(Mapping Technology and Reading the map)

มคอ.๓ มคอ.๕
๗๑ ๒๐๓  ๓๐๙ ประวัติศาสตร์โลก                        ๓(๓-๐-๖)
(World History)
มคอ.๓ มคอ.๕
๗๒ ๒๐๓  ๓๑๐ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย                 ๓(๓-๐-๖)
(Thailand Geography)
มคอ.๓ มคอ.๕
๗๓ ๒๐๓  ๓๑๑ ประวัติศาสตร์ยุโรป                      ๓(๓-๐-๖)
(European History)
มคอ.๓ มคอ.๕
๗๔ ๒๐๓  ๓๑๒ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                  ๓(๓-๐-๖)
(Introduction to Economics)
มคอ.๓ มคอ.๕
๗๕ ๒๐๓  ๓๑๓ จริยธรรมสิ่งแวดล้อม                    ๓(๓-๐-๖)
(environmental ethics)
มคอ.๓ มคอ.๕
๗๖ ๒๐๓  ๓๑๔ พุทธปรัชญาการศึกษา                  ๓(๓-๐-๖)
(Buddhist Philosophy for Education)
มคอ.๓ มคอ.๕
๗๗ ๒๐๓  ๔๑๘ การวิจัยทางสังคมศึกษา                ๓(๒-๒-๕)
(Social Studies Research)
มคอ.๓ มคอ.๕
๗๘ ๒๐๓  ๓๑๙ ภูมิศาสตร์อาเซียน                       ๓(๓-๐-๖)
(Asean Geography)
มคอ.๓ มคอ.๕
๒) วิชาเลือก  ๒๐ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ ๓ หน่วยกิต
๒๐๓  ๔๒๑ ประวัติศาสตร์อเมริกา                  ๓(๓-๐-๖)
(America History)
มคอ.๓ มคอ.๕
กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร ๓ หน่วยกิต
๒๐๓  ๓๑๕ ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาประชากร         ๓(๒-๒-๕)

(National Resource and Population Development)

มคอ.๓ มคอ.๕
๒๐๓  ๔๒๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓(๒-๒-๕)

(Natural Resources and Environmental Management of Thailand)

มคอ.๓ มคอ.๕
กลุ่มวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา และ เศรษฐศาสตร์  ๖ หน่วยกิต
๒๐๓  ๓๑๖ การปกครองส่วนท้องถิ่น                  ๓(๓-๐-๖)

(Local Government)

มคอ.๓ มคอ.๕
๒๐๓  ๔๒๔ เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา             ๓(๒-๒-๕)
(Sufficiency Economy and Education)
มคอ.๓ มคอ.๕
กลุ่มวิชาศาสนาและปรัชญา ๓ หน่วยกิต
๒๐๓  ๔๒๖ ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา              ๓(๓-๐-๖)
(Arts in Buddhism)
มคอ.๓ มคอ.๕
๒๐๓  ๔๒๘ พระพุทธศาสนากับสังคม                ๓(๓-๐-๖)
(Buddhism and Society)
มคอ.๓ มคอ.๕
กลุ่มวิชาการสอนสังคมศึกษา  ๕ หน่วยกิต
๒๐๓  ๔๓๐ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            ๒(๒-๐-๔)
(Social Studies on Religion and Culture)
มคอ.๓ มคอ.๕
๒๐๓  ๔๓๑ สัมมนาสังคมศึกษา                                    ๓(๒-๒-๕)
(Seminar on Social Studies)
มคอ.๓ มคอ.๕
๒.๓.๒ วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๒๐๓  ๔๑๗ การสอนสังคมศึกษา                     ๓(๒-๒-๕)
(Teaching Social Studies)
มคอ.๓ มคอ.๕
๒๐๓  ๔๒๐ ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา            ๓(๐-๖-๖)
(Independent Study in Social Studies)
มคอ.๓ มคอ.๕
๒.๓.๓ วิชาเลือกวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร
๒๐๓  ๔๒๓ สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับโรงเรียนและชุมชน   ๒(๒-๐-๔)

(Environmental Study for School and Community)

มคอ.๓ มคอ.๕
กลุ่มวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา และ เศรษฐศาสตร์
๒๐๓  ๔๒๕ เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก       ๒(๒-๐-๔)
(Thai and  Global Economy)
มคอ.๓ มคอ.๕
กลุ่มวิชาศาสนาและปรัชญา
๒๐๓  ๔๒๗ ศาสนาเปรียบเทียบ                     ๒(๒-๐-๔)
(Comparative Religions)
มคอ.๓ มคอ.๕
กลุ่มวิชาการสอนสังคมศึกษา
๒๐๓  ๔๒๙ นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา       ๒(๑-๒-๓)
(innovation Teaching Media in Social Studies)
มคอ.๓ มคอ.๕