โครงการวิจัยปี 2560

ลำดับ สัญญา  ชื่อโครงการ ชื่อ ระยะเวลา
1 290/2560 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
อย่างยั่งยืน
พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ (ดวงชัย),ดร.  
2 291/2560 การใช้กิจกรรมการแนะแนวเชิงพุทธเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการจัดการการเรียน เวลา และความสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นายชาติชาย พิทักษ์ธนาคม  
3 286/2560 การวิเคราะห์คุณลักษณะภาวะผู้นำของ
พระสงฆ์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
นายสิน งามประโคน  
4 288/2560 แผนงานวิจัย:  พระสอนศีลธรรม คุณลักษณะ
และกระบวนการสร้างจิตสำนึกแห่งความเป็น
พลเมืองดีของเยาวชนบนพื้นฐานพุทธธรรม
พระมหาสมบูรณ์  สุธมฺโม (ทองแก้ว),ดร.  
5 287/2560 การบวนการเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมือง
ดีของพระสอนศีลธรรมในสังคมไทย
(แผนงานวิจัย:  พระสอนศีลธรรม คุณลักษณะ
และกระบวนการสร้างจิตสำนึกแห่งความเป็น
พลเมืองดีของเยาวชนบนพื้นฐานพุทธธรรม)
พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ
(กัติยัง),ดร.
 
6 285/2560 การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้
บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนกุศลศึกษา เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการฝึกปฏิบัติตาม
หลักสติปัฏฐาน ๔
พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ ชั่งแสง)  
7 289/2560 การพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาเพื่อสร้าง
พลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา
นายสาวชนันภรณ์  อารีกุล  
8 292/2560 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่ง
เสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
พระสมนึก ฐิตาจาโร (พันธุ์เพชร)