อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

พระวิเทศพรหมคุณ, รศ.ดร.
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– Ph.D.(Social science), Magadha University, India, ๒๕๔๐
– D.Litt.(Buddhist Studies), Magadha University, India, ๒๕๔๔
– M.A.Political science (Politics and Administration), Poona University, India, ๒๕๓๑
– พธ.บ.(มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
พระมหาสมบูรณ์  สุธมฺโม(ทองแก้ว),รศ.ดร.
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– Ph.D.(Buddhist Studies), Magadha University, India, ๒๕๕๕
– พธ.ม.(พระพุทธศาสนา), มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒
– พธ.บ.(การสอนภาษาไทย), มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
พระครูปิยธรรมบัณฑิต (ปิยศักดิ์  ปิยธมฺโม/พีรมรีวงศ์),ดร.
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์), มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙
– พธ.ม.(การสอนสังคมศึกษา), มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒
– พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์), มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๔
– พธ.บ.(รัฐศาสตร์), มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐
อีเมล์ : 
ไลน์ไอดี : 
เฟสบุ๊ค : 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– พธ.ด. (พระพุทธศาสนา), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓
– Ph.D (Sociology), Magadh University, India, ๒๕๔๙
– พธ.ม. (พระพุทธศาสนา), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗
– พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวาล ศิริวัฒน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สังกัด : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– Ph.D. (Social Science), Magadh University, India, ๒๕๕๐
– M.A. (Social Science), Tilakvidyapid University, India, ๒๕๓๖
– M.Ed. (Educational Administration), Poona University, India, ๒๕๓๖
– พธ.บ. (บริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๗
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– Ph.D. (การศึกษาพระพุทธศาสนา), Magagh University,Both-Gaya, INDIA, ๒๕๕๒
– M.A.Linguistics (ภาษาศาสตร์มหาบัณฑิต), University of Poona, INDIA, ๒๕๓๗
– พธ.บ. (การสอนสังคม), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค : 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒสัน รักขันโท
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– ศษ.ด.(ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๙
– ศศ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๕
– พธ.บ.(สังคมวิทยา)เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒
– ป.วค.(หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒
อีเมล์ : 
ไลน์ไอดี : 
เฟสบุ๊ค : 
ดร.สายรุ้ง บุบผาพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์), มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙
– พธ.ม.(การสอนสังคมศึกษา), มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒
– พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์), มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔
– บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๔๓
อีเมล์ : 
ไลน์ไอดี : 
เฟสบุ๊ค : 
ดร.สุรชัย  แก้วคูณ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– พธ.ด.(รัฐประสาสนศาสตร์), มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘
– พธ.ม.(การสอนสังคมศึกษา), มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒
– บธ.ม.(การจัดการทั่วไป), วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, ๒๕๖๐
– ศศ.ม.(การจัดการงานสาธารณะ), มหาวิทยาลัยราคำแหง, ๒๕๔๙
– ศศ.บ.(รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยราคำแหง, ๒๕๔๖
อีเมล์ : 
ไลน์ไอดี : 
เฟสบุ๊ค :