อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

พระมหาภัทรวิชญ์ ปญฺญาวชิโร,ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– Ph.D.(Linguistics), Madras University, India, ๒๕๔๖
– M.A.(Philosophy), Madras University, India, ๒๕๔๖
– M.A.(Linguistics), Deccan College, India, ๒๕๕๐
– พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ,ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– Ph.D. (Education), Pune University, India, ๒๕๕๔
– M.A. (Linguistics), Deccan College, India, ๒๕๓๗
– M.A. (Economics), Tilak College, India, ๒๕๔๑
– พธ.บ.(หลักสูตรและวิธีสอนสังคม), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
พระมหารุ่งเพชร ติกฺขวชิโร ดร. 
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– Ph.D.(Linguistics), มหาวิทยาลัยบาณารัสฮินดู, อินเดีย, ๒๕๕๖
– M.A.(Linguistics), มหาวิทยาลัยบาณารัสฮินดู, อินเดีย, ๒๕๔๙
– ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
  ผศ.ดร.บุญมี พรรษา
ตำแหน่ง : อาจารย์/หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– Ph.D.(Applied Linguistics), Calcutta University, India, ๒๕๕๖
– M.A.(Linguistics), Banaras Hindu University, India, ๒๕๔๙
– พธ.บ (ภาษาอังกฤษ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๔๗
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
  ดร.วีระพงษ์ แพงคำฮัก
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– Ph.D.(Linguistics), มหาวิทยาลัยสัมปูรณานันท์สันสกฤต, อินเดีย, ๒๕๕๖
– M.A.(Linguistics), มหาวิทยาลัยบาณารัสฮินดู, อินเดีย, ๒๕๕๒
– ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :