รายงานการประเมินตนเองคณะครุศาสตร์ เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ.

ที่ ชื่อรายการข้อมูล ดาวน์โหลด
1 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.) มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖