อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

  พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน(ดารักษ์),ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๙
– ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘
– พธ.บ.(การสอนภาษาไทย), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
  พระจีรเดช จิรเตโช
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖
– พธ.บ.(การสอนภาษาไทย), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
  ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– Ph.D.(Linguistics), Magagh University, ๒๕๕๗
– ศศ.ม.(จารึกภาษาตะวันออก), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๕
– พธ.บ.(การศึกษานอกโรงเรียน), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
  อาจารย์พีรวัฒน์ ชัยสุข
ตำแหน่ง : อาจารย์/หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
สังกัด : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– ศศ.ม.(การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๒
– พธ.บ.(รัฐศาสตร์), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
  พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ(กัติยัง),ดร.
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘
– พธ.ม.(บริหารการศึกษา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕
– พธ.บ.(ศาสนา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :