รายชื่อผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2558 (พธ.บ.รุ่นที่ 65)

สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว

พระสุริยา ปญฺญาวชิโร

พระสมชาย นาควโร พระลิขิต ฐานิสฺสโร พระพงศกร ฃานจารี
นายศิริวงษ์ วงษ์สำราญ นายวุฒิพงษ์ ชนเวียน นางสาวพรทวี ศรีสังข์งาม

นางสาวปุญชญา ลีนาลาด

นางสาวชลธิชา พรเอนก

สาขาวิชาสังคมศึกษา

สามเณรสุวิทย์ สุพรรณ

สามเณรสุรศักดิ์ ชัยขาว สามเณรสุชาติ จันทร์เที่ยง สามเณรสุขชัย เฮ้าแปะ

สามเณรศุภโชค แววเพ็ชร์

สามเณรศราวุธ คำคนข่อง สามเณรวุฒิชัย ว่องเจริญ สามเณรยุทธภูมิ พลอยเพ็ชร

สามเณรมีชัย มะโนรัตน์

สามเณรธนผล แซ่หล่อ

สามเณรจิรศักดิ์ เชื้อคำฮด

พระมหาอาทิตย์ สติสมฺปนฺโน

พระมหาศรสมเด็จ สจฺจฏฺฃายี

พระมหาบุญชอบ จกฺกธมฺโม พระมหาณัฐนันต์ ณฏฺฃวิฅฺฅู

พระครูสังฆรักษ์สันติ คมฺภีรเมธี

พระธรรมวุฒิ ธมฺมเมธี พระเจษฎากร อนาลโย พระธนารักษ์ ศรีหาวงษ์

นายสวิธ เพ็งชนะ

นายผดุงศักดิ์ เจ๊กนอก นายทวีศักดิ์ คันที นายจักรพงศ์ ภิญโญ นายกิตติกร พรมวงศ์
นายโสภณ สันติกุลธานี นางสาวอังคณา กมลกวีภัสสร นางสาวอรอินทร์ จันทร์จิระ

นางสาวสุนิสา ฉายเงาชลธาร

นางสาวภาศิณี สุวรรณธร นางสาวพัชรินทร์ ศรีหาใต้ นางสาวพัชรา ประเสริฐสังฆ์

นางสาวพรรณนภา สอนดา

นางสาวธานิกา บุญช่วย นางสาวทิพวรรณ สารคณา นางสาวชลิตา อ่อนคำหล้า

นางสาวสุนิสา ฉายเงาชลธาร

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

สามเณรอาทิตย์ ภูมี

สามเณรอภิสิทธิ์ เวชสถล สามเณรสุรเชษฐ์ เรืองกระโทก สามเณรสิริมงคล ศรีมันตะ

สามเณรศักดิ์ชัย จันทร์แก้ว

สามเณรวุฒิชัย พันคำภา สามเณรวรายุทธ ศักดิ์สูง สามเณรธนัทเทพ ภูชะธง

สามเณรฐานกูล เอื้อเฟื้อ

สามเณรชาลี จันปลิว

สามเณรคมศร สินทร

สามเณรการุณ ชูสวัสดิ์

พระมหาคมสันต์ คุณธารี

พระอภิเสก อภิปุณฺโณ พระชัยวัฒน์ ฐิตพโล

พระจิรศักดิ์ จิรวฑฺฒโน

พระจาตุรงค์ ถาวโร นายพีระพล ชาญกสิกร นายนาวา บุตรสาระ

นายเชาวรินทร์ พรมใจ

นางสาวรุ่งทิวา ใจดี นางสาวธัญญารัตน์ พันโท นางสาวธนัชชา ใจดี นางสาวชลธิชา เกตุเพชร
นางสาวชมพูนุช พุ่มพฤกษ์ นางสาวแพรวพร ทองโต นางสาวธนัชชา ใจดี นางสาวชลธิชา เกตุเพชร

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

สามเณรอาทิตย์ สัตพัน

สามเณรอนุพงษ์ น้อยมณี สามเณรสุพัฒน์ ดงพงษ์ สามเณรสุทธิชัย ยอดคำมี

สามเณรสัตยา จะหวะ

สามเณรสมศักดิ์ แว่นแก้ว สามเณรพงษ์พัฒน์ นันต๊ะสี สามเณรกรินทร์ นาปรัง

พระมหาสุวีร์ สุวณฺณรํสี

พระปลัดธีรพันธ์ ธีรปญฺโญ

พระสีไพ วิสารโท

พระวัฒนกร กิตฺติภทฺโท

พระพิชญาณ สุธมฺโม

พระประยงค์ รตนปญฺโญ พระถิรวัฒน์ อธิวฑฺฒโน

นายอนันต์ จันทร์เกตุ

นายสมบัติ ถาวรวงศ์มั่นคง นายปิยะพนธ์ หิ้นยกฮิ้น นางสาวอริศรา วงศ์คำจันทร์

นางสาวอมรรัตน์ จันไทรรอด

นางสาวสุพัตรา ไชยสีลา นางสาวพัชรี มานะโส นางสาวประภัสสร สุดดา นางสาวช่อผกา เจริญยิ่ง
นางสาวชนิกา แม้นมาลัย นางสาวจีรินันท์ เพชรศรีธนัส นางสาวประภัสสร สุดดา นางสาวช่อผกา เจริญยิ่ง