รายชื่อผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2554 (พธ.บ.รุ่นที่ 61)

สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว

พระเทียม มามูล

พระนิรันดร์ เศรษฐผล พระนพดล แสงเคลือบ พระทรงกลด ศรีภิรมย์
พระสุรบดินทร์ เสาะประโคน สามเณรสุทธิพงษ์ วงแวงไทย สามเณรสกล เหมือนชอบ

นางสาวสุนิทธา ปีบกระโทก

สาขาวิชาสังคมศึกษา

สามเณรอนุกรณ์ สืบมา

สามเณรบุญช่วย แสวงศรี สามเณรสุเมธ พุฒซ้อน สามเณรชายชาญ พรมงาม

สามเณรระพีพงศ์ คำเหลี่ยม

สามเณรเพิ่มพูน สุทธินัง พระพัฒนานุรักษ์ สืบพันธุ์ดี สามเณรวิชัย บุญอิน

สามเณรพัฒพงษ์ บัวพันธ์

สามเณรสมโชค ดำเรือง

พระจรัญ บุญปั๋น

สามเณรภานุวัฒน์ ยาหัด

นางสาวอรณีย์ ศรีพรมมา

นางสาวปนัดดา ทิวาพัฒน์ นางสาวทัศนีย์ธร ระมั่งทอง

นางสาวประวีณา คุณทน

นางสาวนภิศพร วัลลานนท์ นางสาวพรพรรณ สีใจ นายคเชนทร์ เพชรวงษ์

นางสาวเทพสิริพร กาวิน

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

สามเณรอนุกรณ์ สืบมา

สามเณรบุญช่วย แสวงศรี สามเณรสุเมธ พุฒซ้อน สามเณรชายชาญ พรมงาม

สามเณรระพีพงศ์ คำเหลี่ยม

สามเณรเพิ่มพูน สุทธินัง พระพัฒนานุรักษ์ สืบพันธุ์ดี สามเณรวิชัย บุญอิน

สามเณรพัฒพงษ์ บัวพันธ์

สามเณรสมโชค ดำเรือง

พระจรัญ บุญปั๋น

สามเณรภานุวัฒน์ ยาหัด

นางสาวอรณีย์ ศรีพรมมา

นางสาวปนัดดา ทิวาพัฒน์ นางสาวทัศนีย์ธร ระมั่งทอง

นางสาวประวีณา คุณทน

นางสาวนภิศพร วัลลานนท์ นางสาวพรพรรณ สีใจ นายคเชนทร์ เพชรวงษ์

นางสาวเทพสิริพร กาวิน

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

สามเณรอนุกรณ์ สืบมา

สามเณรบุญช่วย แสวงศรี สามเณรสุเมธ พุฒซ้อน สามเณรชายชาญ พรมงาม

สามเณรระพีพงศ์ คำเหลี่ยม

สามเณรเพิ่มพูน สุทธินัง พระพัฒนานุรักษ์ สืบพันธุ์ดี สามเณรวิชัย บุญอิน

สามเณรพัฒพงษ์ บัวพันธ์

สามเณรสมโชค ดำเรือง

พระจรัญ บุญปั๋น

สามเณรภานุวัฒน์ ยาหัด

นางสาวอรณีย์ ศรีพรมมา

นางสาวปนัดดา ทิวาพัฒน์ นางสาวทัศนีย์ธร ระมั่งทอง

นางสาวประวีณา คุณทน

นางสาวนภิศพร วัลลานนท์ นางสาวพรพรรณ สีใจ นายคเชนทร์ เพชรวงษ์

นางสาวเทพสิริพร กาวิน