โครงการวิจัยปี 2557

ลำดับ สัญญา  ชื่อโครงการ ชื่อ ระยะเวลา
1 ว.079/2557 การวิเคราะห์พุทธวิธีการบริหารการศึกษาในพระพุทธศาสนาเถรวาท ผศ.ดร.สิน  งามประโคน
คณะครุศาสตร์
27/12/56-30/9/57
2 ว.082/2557 การสร้างปัจจัยจิตสังคมเชิงพุทธที่มีต่อการลดพฤติกรรมเลี่ยงต่อการทำแท้งของวัยรุ่นในสังคมไทย พระสรวิชญ์  อภิปญฺโญ (ดวงชัย)
คณะครุศาสตร์
27/12/56-30/9/57
3 ว.087/2557 การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาในการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ผศ.ดร.บุญเลิศ  จีรภัทร์
คณะครุศาสตร์
27/12/56-30/9/57
4 ว.088/2557 บทบาทเชิงรุกของพระสังฆาธิการในการบริหารงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผศ.ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย
คณะครุศาสตร์
27/12/56-30/9/57
5 ว.118/2557 การศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรปราการ ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
คณะครุศาสตร์
27/1/57-31/12/57