อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ.
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– M.A.(English), Poona University, India, ๒๕๔๙
– พธ.บ.(ภาษาอักฤษ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
พระมหาวีรเดช อธิปญฺโญ, ดร
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– พธ.ด.(พระพุทธศาสนา), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙
– M.A. (English), Pune University, India, ๒๕๔๙
– พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
พระมหาศรัญย์วัตร์ กิตฺติวชิโร, ดร.
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– Ph.D.(English), Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, India, ๒๕๕๙
– M.A.(English), Bundelkhan University, India, ๒๕๕๐
– B.A.(English), Dr. B.R. Ambedkar University, India, ๒๕๔๘
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
  ดร.ธัชกร สถิตอริยวาณิช
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :

อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
  อาจารย์ชิษณุพงศ์ มูลตา
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– M.A.(Linguistics), มหาวิทยาลัยบาณารัสฮินดู, ประเทศอินเดีย, ๒๕๕๒
– M.A.(English Literature), มหาวิทยาลัยบาณารัสฮินดู, ประเทศอินเดีย, ๒๕๔๙
– B.A. (English), มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :