หลักสูตร

หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕  หลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ (มคอ ๒)

-:- ฐานข้อมูลหลักสูตร มคอ ๒ -:-

ที่ รหัส สกอ หลักสูตร ระดับศึกษา มคอ ๒ สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย สกอ รับทราบ ** ก.ค.ศ. รับรอง ก.พ. รับรอง
1 2550185
1100326
พธ.บ(สังคมศึกษา)      ป.ตรี download 2/2556 (14/2/2556) 2/2556 (27/2/2556) 24/10/2557 27/3/2558 3/3/2558
2 2550185
1110801
 พธ.บ.(การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว) ป.ตรี download 2/2556 (14/2/2556) 2/2556 (27/2/2556) 1/12/2557 27/3/2558 9/4/2558
3 2550185
1100271
 พธ.บ.(การสอนภาษาไทย) ป.ตรี download 2/2556 (14/2/2556) 2/2556 (27/2/2556) 9/10/2557 27/3/2558 04/02/2558
4 2550185
1104016
 พธ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) ป.ตรี download 2/2556 (14/2/2556) 2/2556 (27/2/2556) 24/10/2557 27/3/2558 3/3/2558
5 2557185
1103698
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ป.บัณฑิต download 4/2557 (7/07/2557) 5/2557 (31/072557) 29/4/2558 25/8/2558 24/7/2558
6 2549185
1100167
พธ.ม.(การบริหารการศึกษา) ป.โท download 4/2555 (18/4/2555) 6/2555 (26/9/2555) 18/4/2556 27/5/2558 20/5/2557
7 2557185
1103665
พธ.ม.(การสอนสังคมศึกษา) ป.โท download 3/2557 (24/4/2557) 3/2557 (29/4/2557) 16/2/2558 22/7/2558 19/5/2558
8 2557185
1103676
พธ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ป.โท download 3/2557 (24/4/2557) 4/2557 (29/5/2557) 30/1/2558 23/6/2558 30/4/2558
9 2554185
1102176
พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา) ป.โท download 6/2554 (17/7/2554) 5/2554 (31/08/2554) 7/9/2555 04/03/2556 13/06/2556