ปรัชญาคณะครุศาสตร์

 

ศึกษาดี มีคุณธรรม นำความรู้สู่สังคม