ผู้บริหาร

พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี,ดร.คณบดีคณะครุศาสตร์
พระวชิรวิชญ์ ฐิตว์โส(ภัทรเกียรตินันท์)รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุขรองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
ดร.วีระพงษ์ แพงคำฮักหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ดร.สายหยุด มีฤกษ์หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว