ผู้บริหาร

พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ผศ.ดร.รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์
พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี,ดร.รักษาการแทนรองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่รักษาการแทนรองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุขหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
ผศ.ดร.บุญมี พรรษารักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ดร.สายหยุด มีฤกษ์หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว