ผู้บริหาร

พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.คณบดีคณะครุศาสตร์
พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ.รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร
ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุขหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
ผศ.ดร.บุญมี พรรษาหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
อาจารย์สายหยุด มีฤกษ์หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว