อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

  พระสุจินตนินท สุภกโร,ดร.
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– ศษ.ด. (การจัดการศึกษา), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๕๖
– สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖
– รศ.บ. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๗
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
  ดร.พรศรี ฉิมแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– ค.ด.(บริหารการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒
– กศ.ม.(วัดผลทางการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๓๘
– ค.บ.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๒๑
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– ค.ด.(การศึกษานอกระบบ-โรงเรียน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗
– ค.ม. (วิจัยทางการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑
– ศษ.บ. (การประถมศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
  ผศ.วงศพัทธ์ ชาติเสถียรวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– M.Ed. (Administration), University of Poona, India, ๒๕๒๒
– พธ.บ. (บริหารการศึกษา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๐
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา
ตำแหน่ง : อาจารย์/หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– ค.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๕๒
– พธ.บ.(การบริหารการศึกษา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :