อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว

  พระราชสุตาภรณ์(ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ,ชั่งแสง),ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– Ph.D.(Buddhist Studies) Magadh University, India, ๒๕๔๖
– พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑
– พธ.บ.(ศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
พระบุญธรรม อธิจิตฺโต (สีระสา)
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– พธ.ม.(วิปัสสนาภาวนา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖
– พธ.บ.(พระพุทธศาสนา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
  พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,(ทองแก้ว),ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : อาจารย์/รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
สังกัด : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– Ph.D.( Educational Adminisration), Magadh University, India, ๒๕๕๔
– พธ.ม.(พระพุทธศาสนา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒
– พธ.บ.(การสอนภาษาไทย), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
  พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล(กุลเพชร์),ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– Ph.D. (Psychology), Magadh University, India, ๒๕๕๕
– M.Ed. (Guidance), Poona University,India, ๒๕๓๐
– พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๔
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
  พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ(ดวงชัย),ดร.
ตำแหน่ง : อาจารย์/หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
สังกัด : ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– Ph.D. (Psychology), Dr.Babasaheb Ambedkar Marathawada University, India, ๒๕๕๘
– ศศ.ม.(จิตวิทยาชุมชน), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐
– ป.บัณฑิต (การวิจัยสังคม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔
– พธ.บ.(การบริหารการศึกษา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
พระมหาชุมพร นิติสาโร
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
– ศศ.ม.(จิตวิทยาชุมชน), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๕
– พธ.บ.(จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :