ผลการประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑) รายงานผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว (๕ ปี) อยู่ระดับดี (๓.๓๕) (31 downloads)
๒) รายงานผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา(๔ ปี) อยู่ระดับดี (๓.๗๖) (37 downloads)
๓) รายงานผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี) อยู่ระดับดี (๓.๔๙) (45 downloads)
๔) รายงานผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา อยู่ระดับดี (๓.๖๖) (36 downloads)
๕) รายงานผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย อยู่ระดับดี (๓.๗๗) (37 downloads)
๖) รายงานผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ อยู่ระดับดี (๓.๕๘) (31 downloads)
๗) รายงานผลการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ระดับดี (๓.๘๕) (30 downloads)
๘) รายงานผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู อยู่ระดับดี (๓.๗๓) (37 downloads)
๙) รายงานผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา อยู่ระดับดี (๓.๙๙) (29 downloads)
๑๐) รายงานผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว อยู่ระดับดี (๓.๗๔) (28 downloads)
๑๑) รายงานผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา อยู่ระดับดีมาก (๔.๐๗) (33 downloads)
๑๒) รายงานผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ อยู่ระดับปานกลาง (๒.๗๓) (28 downloads)
๑๓) รายงานผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา อยู่ระดับดี (๓.๙๖) (33 downloads)
๑๔) รายงานผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา อยู่ระดับดี (๓.๘๒) (33 downloads)