27 ก.ค.2566 : ศูนย์วิจัยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณวิจัย

27 ก.ค.2566 ศูนย์วิจัยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกรอบการจัดสรรงบประมาณวิจัย ปีงบประมาณ 2568 และกรอบการจัดสรรงบบประมาณของคณะครุศาสตร์ มี…พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี,ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดประชุม และฟังการชี้แจง จาก…พระครูสุธีกิตติบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ผ่านระบบออนไลน์

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here