ขอแสดงความยินดีกับพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๗

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รักษาการแทนรองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร

พระมหาบัณฑิต ฉายาปณฺฑิตเมธี,ดร. รักษาการแทนรองคณบดีครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ

พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา โอภาโส) รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๗

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมทำบุญ ตักบาตร ถวายอาหาร น้ำปานะ และจตุปัจจัย แด่พระวิปัสสนาจารย์ และพระนิสิต จำนวน ๒๗๐ รูป โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารหอสมุดนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อสอบถาม/ประสานงาน โทร. 097-695-4228, 093-649-9359
ปรัชญาคณะครุศาสตร์ "ศึกษาดี มีคุณธรรม นำความรู้สู่สังคม" ------------------- ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๗ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว -------------------- ขอให้ทุกรูปทุกท่านเจริญในหน้าที่การงานและเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดจิรัฐิติกาลเทอญ  
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๖๙๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองคณบดี เพื่อให้การบริหารงานภายในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาสัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ พระมหาบัณฑิต ฉายาปณฺฑิตเมธี นามสกุล ชรินทร์ อายุ ๔๕ พรรษา ๒๒ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙, พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ),ศษ.บ. (สังคมศึกษา), ธ.ม. (การบริหารการศึกษา), ค.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๓๓๑๐๐๗ สังกัดภาควิชาบริหารการศึกษา...
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุหาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๗๐๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองคณบดี เพื่อให้การบริหารงานภายในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราซวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ อายุ ๖๖ ปี วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์), M.A. (Political Science), Ph.D. (Social Science) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๓๓๙๐๑๗ สังกัด ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์...

ทำบุญครบ 61ปี คณะครุศาสตร์

งาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯรำลึก และสัมมนาทางวิชาการ : กิจกรรมภาคบ่าย

ถ่ายทอดสด MCU TV CHANNEL

งาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯรำลึก และสัมมนาทางวิชาการ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โพสต์โดย MCU TV-Channel เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

งานครบรอบ 60 ปี คณะครุศาสตร์ : พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ ดร. อธิการบดี มจร

พิธีทำบุญ ๕๖ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก คณะครุศาสตร์ มจร

รับสมัครงาน/รับสมัครครู

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กิจกรรมการประชุมต่างๆ

การพัฒนาหลักสูตร

กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้ง ต่างๆ

กิจกรรมพัฒนานิสิต

การบริการวิชาการ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานวิจัย/งานวิชาการ

หลีกสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู

วีดีโอแนะนำ และประวัติ มจร ปี 2558

มาร์ชครุศาสตร์ มหาจุฬา (มจร.)

เสียงธรรมจาก มจร โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

วีดีโอ คณะครุศาสตร์

วีดีโอโครงการ/กิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
01:38:16
พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก : กิจกรรมภาคเช้า
02:23:08
ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "กฎเกณฑ์และทิศทางของวิชาชีพครู" โดย...ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
01:31:37
รายการครุศาสตร์ครุธรรม
01:00:28
โครงการสัมมนาวิชาการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถาบันศึกษา : ครูกับการประกันคุณภาพการศึกษษ
01:11:27
แสดงธรรมกถา สุจริตธรรมกถา ป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา
01:43:19
พิธีทำบุญ ๕๖ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
02:19:16
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ครุศาสตร์ มจร ประจำปี 2560
01:28:33
พระมหาสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะนำ
01:10:31
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ปาฐกถาแก่นิสิตใหม่
01:21:02
อ.กิตติศักด์ ณ สงขลา บรรยาย "การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา"
01:07:18
คณะครุศาสตร์ มจร รับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2560
26:28
มาร์ชครุศาสตร์ มหาจุฬา (มจร.)
04:31
ครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทย 58 (โสตถิเทพ แสวงประเทือง)
16:36
พระครูสุธีจริยวัฒน์(สาคร) ที่คณะครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทย 58
21:49
Mcu tv สถานีดาวเทียมเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
13:52

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน คณะครุศาสตร์ มจร. 2561

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

RSS รับสมัครครู/รับสมัครงาน

 • เว็บบอร์ด มกราคม 31, 2023
  เว็บบอร์ด กระดานถามตอบ
 • เว็บบอร์ด มกราคม 31, 2023
  เว็บบอร์ด กระดานถามตอบ
 • Home มกราคม 31, 2023
  รวมข่าวการศึกษา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย เปิดสอบบรรจุพนักงา […]
 • ข่าววันนี้ มกราคม 31, 2023
  ครู, ครูวันดี, ข่าวการศึกษา, วิทยฐานะครู, ผลงานวิชาการ, […]
 • หน้าหลักครูวันดี มกราคม 31, 2023
  รวมข่าวการศึกษา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย เปิดสอบบรรจุพนักงา […]

ปฏิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2023
พฤ อา
« ธ.ค.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728