พระมหาบัณฑิต ฉายาปณฺฑิตเมธี,ดร. รักษาการแทนรองคณบดีครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ

พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา โอภาโส) รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รักษาการแทนรองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร

ขอแสดงความยินดีกับพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๗

รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๗

ข่าวประชาสัมพันธ์

#คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย #เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก ✨รับสมัครพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป✨ ✍️สมัครเรียนได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ✍️รับสมัครวันนี้ - 7 มิถุนายน 2566 นี้เท่านั้น!! 📝เรียน 📝ป.ตรี เรียนจันทร์ - ศุกร์ 📝ป.โท ป. เอก เรียนเสาร์ - อาทิตย์ 🎓ระดับปริญญาเอก 1. ค.ด. (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) 2. ค.ด. (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา) 3. ค.ด. (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย) 4. ค.ด. (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ) 5. ค.ด. (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ) (English program) 🎓ระดับปริญญาโท 1. ค.ม. (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) 2....
คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ,ผศ.ดร. นักวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื่องในโอกาสได้รับทุน โครงการวิจัยเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund -SF) ประจำปีงบ พ.ศ. ๒๕๖๖ ------------- ชื่อโครงการวิจัย : นวัตกรรมเตาเผาศพอัจฉริยะและเครื่องพ่นสารวิมุตติเพื่อลดปริมาณสารก่อมะเร็งการฌาปนกิจศพในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี แหล่งทุน : การส่งเสริมและขยายผลศักยภาพระบบการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมของเครือข่าย ววน., สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, โครงการวิจัยเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund -SF) ประจำปีงบ พ.ศ. ๒๕๖๖
27-28 ก.พ.2566 : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๗ ------------------------ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๗ ตามมาตฐานวิชาชีพครู ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของคุรุสภาและให้มีความสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ ใน...
ขอเชิญร่วมทำบุญ ตักบาตร ถวายอาหาร น้ำปานะ และจตุปัจจัย แด่พระวิปัสสนาจารย์ และพระนิสิต จำนวน ๒๗๐ รูป โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารหอสมุดนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อสอบถาม/ประสานงาน โทร. 097-695-4228, 093-649-9359

ทำบุญครบ 61ปี คณะครุศาสตร์

งาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯรำลึก และสัมมนาทางวิชาการ : กิจกรรมภาคบ่าย

ถ่ายทอดสด MCU TV CHANNEL

งาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯรำลึก และสัมมนาทางวิชาการ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โพสต์โดย MCU TV-Channel เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

งานครบรอบ 60 ปี คณะครุศาสตร์ : พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ ดร. อธิการบดี มจร

พิธีทำบุญ ๕๖ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก คณะครุศาสตร์ มจร

รับสมัครงาน/รับสมัครครู

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กิจกรรมการประชุมต่างๆ

การพัฒนาหลักสูตร

กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้ง ต่างๆ

กิจกรรมพัฒนานิสิต

การบริการวิชาการ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานวิจัย/งานวิชาการ

หลีกสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู

วีดีโอแนะนำ และประวัติ มจร ปี 2558

มาร์ชครุศาสตร์ มหาจุฬา (มจร.)

เสียงธรรมจาก มจร โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

วีดีโอ คณะครุศาสตร์

วีดีโอโครงการ/กิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
01:38:16
พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก : กิจกรรมภาคเช้า
02:23:08
ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "กฎเกณฑ์และทิศทางของวิชาชีพครู" โดย...ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
01:31:37
รายการครุศาสตร์ครุธรรม
01:00:28
โครงการสัมมนาวิชาการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถาบันศึกษา : ครูกับการประกันคุณภาพการศึกษษ
01:11:27
แสดงธรรมกถา สุจริตธรรมกถา ป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา
01:43:19
พิธีทำบุญ ๕๖ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
02:19:16
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ครุศาสตร์ มจร ประจำปี 2560
01:28:33
พระมหาสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะนำ
01:10:31
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ปาฐกถาแก่นิสิตใหม่
01:21:02
อ.กิตติศักด์ ณ สงขลา บรรยาย "การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา"
01:07:18
คณะครุศาสตร์ มจร รับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2560
26:28
มาร์ชครุศาสตร์ มหาจุฬา (มจร.)
04:31
ครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทย 58 (โสตถิเทพ แสวงประเทือง)
16:36
พระครูสุธีจริยวัฒน์(สาคร) ที่คณะครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทย 58
21:49
Mcu tv สถานีดาวเทียมเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
13:52

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน คณะครุศาสตร์ มจร. 2561

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

RSS รับสมัครครู/รับสมัครงาน

 • เว็บบอร์ด มีนาคม 24, 2023
  เว็บบอร์ด กระดานถามตอบ
 • เว็บบอร์ด มีนาคม 24, 2023
  เว็บบอร์ด กระดานถามตอบ
 • Home มีนาคม 24, 2023
  รวมข่าวการศึกษา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย เปิดสอบบรรจุพนักงา […]
 • ข่าววันนี้ มีนาคม 24, 2023
  ครู, ครูวันดี, ข่าวการศึกษา, วิทยฐานะครู, ผลงานวิชาการ, […]
 • หน้าหลักครูวันดี มีนาคม 24, 2023
  รวมข่าวการศึกษา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย เปิดสอบบรรจุพนักงา […]

ปฏิทินกิจกรรม

มีนาคม 2023
พฤ อา
« ก.พ.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031