ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา

  0
  1988
  อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา
   

  ๑. ตำแหน่ง      อาจารย์
      สังกัด         ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย
       คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่๔๔๘/๒๕๕๓ ลงวันที่๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓

  . ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน๓ปีย้อนหลัง)

  .๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี

  ที่ วิชา มหาวิทยาลัย
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  การวิจัยในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ศึกษาอิสระทางการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

           

  ๔. ผลงานทางวิชาการ

            ๔.๑ งานวิจัย
            กิตติศักดิ์  ณ สงขลา, “การศึกษาประสิทธิผลหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.

            ๔.๒ หนังสือ/ตำราทางวิชาการ
            กิตติศักดิ์ณสงขลา, การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา, กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐   

            ๔.๓ เอกสารประกอบการสอน
            กิตติศักดิ์ ณ สงขลา.“หลักสูตรและสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา”.เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.
            กิตตศักดิ์ ณ สงขลา.“เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา”.เอกสารประกอบการสอนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.
            กิตติศักดิ์ ณ สงขลา.“แนวโน้มการศึกษาพระพุทธศาสนา”.เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.
            กิตติศักดิ์ ณ สงขลา.“การสอนสังคมศึกษา”.เอกสารประกอบการสอนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐.

   

  Latest Posts