ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 4

0
1572


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
*****************

 1. คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด ดังนี้

1.1 คุณสมบัติ(บุคคลทั่วไป)ผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ดังนี้

1.1.1 เป็นครูสอนในโรงเรียน
1.1.2 มีใบอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา
1.1.3 มีสัญญาจ้างกับสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอนอยู่ในปัจจุบัน

1.2 คุณสมบัติ(ครูสอนโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ (บรรพชิต) ผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ดังนี้

1.2.1 เป็นครูสอนในโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ
1.2.2 มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นครูสอนโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ

2. กำหนดการสมัคร

บัดนี้ – 30 พฤษภาคม 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

 1. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

วันที่ 1 มิถุนายน 2560

 1. รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร

วันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเรียนรวม โซนซี  ชั้น 2 ห้อง C313 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จำนวน 35,000 บาทำห

 1. ขั้นตอนการสมัคร
  1. ให้กรอกใบสมัครออนไลน์(ผู้สมัครทุกคนต้องกรอกข้อมูลออนไลน์)
   กรอกข้อมูล: คลิกเพื่อกรอกข้อมูล
  2. ดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลผู้สมัครพร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัคร(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) หรือมารับใบสมัครที่สำนักงานโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
   ดาวน์โหลด
   PDF:
    https://drive.google.com/file/d/0B7MDF06Y3asGTC1oWnM3SUFWOEU/view?usp=sharing
   Word : https://drive.google.com/open?id=0B7MDF06Y3asGNnBLdUdmY1Y1NlE
  3. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ คณะครุศาตร์ ชั้น M ภาควิชาหลักสูตรและการสอน อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170   

         ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการประกอบการสมัครทางไปรษณีย์(ได้ถึงวันที่ 26 พ.ค.2560) ส่ง…นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170

(ทั้งนี้ทางหลักสูตร เปิดรับผู้เข้าศึกษา เพียงจำนวน 180 รูป/คนเท่านั้น)
ตัวอย่าง

 1. แผนที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 1. ติดต่อสอบถาม

          พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ,ดร. โทร.087-330-4711

          พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ โทร.083-307-1215

          อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา โทร.094-350-6464

          ดร.บุญมี พรรษา โทร.084-931-8701

ลิงค์กลุ่มไลน์ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๔)

http://line.me/R/ti/g/GIMc3dHF5Q

QR Code ไลน์กลุ่ม :

 1. เปิดเรียน ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560

          ปฐมนิเทศ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
         เปิด  เรียนวันที่ 17 มิถุนายน 2560

9. เวลาเรียน
          เรียน เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ เวลา 08.00-17.00 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here