คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๙๔๔/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
——
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคืและนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ(๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ ดร.วีระพงษ์ นามสกุล แพงคำฮัก อายุ ๔๖ ปี วุฒิการศึกษา ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ), น.บ.(นิติศาสตร์), ค.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ), M.A.(Linguistics), Ph.D.(Linguistics) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๓๔๑๐๐๑ สังกัด ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here