คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๙๔๒/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
——
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคืและนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ(๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ พระวชิรวิชญ์ ฉายา ฐิตวํโส นามสกุล ภัทรเกียรตินันท์ อายุ ๕๒ พรรษา ๓๒ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก ประกาศนียบัตร(วิชาชีพครู), พธ.บ.(พระพุทธศาสนา), ค.ม.(สังคมศึกษา), M.A.(Pali&Buddhist Studies), Ph.D.(Pale&Buddhist Studies) ตำแน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๓๔๗๐๐๕ สังกัด ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here