4-6 ก.ค.2566 : คณะครุศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย
1) ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ ประธานกรรมการ
2) พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร., กรรมการ
3) พระครูสิริธรรมบัณฑิต, ผศ.ดร., กรรมการ
4) พระมหาสุพร รักขิตธมฺโม, ผศ.ดร. กรรมการ
5) ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง กรรมการและเลขานุการ และ
6) ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ นำโดย…ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ณ ห้องประชุม C512 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยประเมินผ่านระบบออนไลน์ Mcu e-Sar และ Che QA และผ่านเอกสารรายงานผลการดำเนินการและรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)เอกสารเชิงประจักษ์ การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.18)

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here