ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรคณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูง ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ต่อแม่ ๒ ท่าน คือ
1. ผศ.ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
2. ดร.สุวรา นาคยศ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here