ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรคณะครุศาสตร์ ที่ได้รับเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
จำนวน ๓ รูป/คน มี
๑. พระมหาบัณฑิต ปญฺฑิตเมธี, ป.ธ.๙, ดร. รักษาการคณบดีคณะครุศาสตร์
ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

๒. พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, ผศ.ดร. ประธานศูนย์วิจัยคณะครุศาสตร์
ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานสร้างสรรค์ และ/หรือ ผลงานวิชาการ
๓. ดร.สุรชัย แก้วคูณ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here