19 มิ.ย.2566 : คณะครุศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

0
59

วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี, ป.ธ.๙,ดร. รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของนิสิตคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ ทุกสาขาวิชา ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวม โซน c คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
#กำหนดการ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สอบวัดแววความเป็นครู
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. พักกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น. อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here