คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน

0
55

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๖๘๕/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
อนุสนธิจากการที่ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้ลาออกจาก ตำแหน่ง ทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง เพื่อให้การบริหารงานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และ นโยบายของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรให้มีผู้รับผิดชอบงานในตำแหน่งดังกล่าวต่อไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐
จึงขอแต่งตั้งให้ ดร.วีระพงษ์ นามสกุล แพงคำฮัก อายุ ๔๖ ปี วุฒิการศึกษา ศน. บ. (ภาษาอังกฤษ), น.บ. (นิติศาสตร์), ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), M.A. (Linguistics), Ph.D. (Linguistics) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๓๔๑๐๐๑ สังกัด ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here