คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์

0
66

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๖๙๑ /๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์
เพื่อให้การบริหารงานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐
จึงแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัฒน์ นามสกุล ชัยสุข, อายุ ๕๔ ปี วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖ , พธ.บ. (รัฐศาสตร์), ศษ.ม.(การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง), พร.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๓๓๑๐๐๘ สังกัด ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖


ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here