คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์

0
78

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๖๙๐/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์
เพื่อให้การบริหารงานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐
จึงแต่งตั้งให้ พระวชิรวิชญ์ ฉายา ฐิตว์โส นามสกุล ภัทรเกียรตินันท์ อายุ ๕๒ พรรษา ๓๒ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ประกาศนียบัตร (วิชาชีพครู),พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), ค.ม.(สังคมศึ กษา), M.A. (Pali & Buddhist Studies), Ph.D. (Pali & Buddhist Studies) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๓๔๗๐๐๕ สังกัด ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here