คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์

0
70

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๕๙๘ /๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์
อนุสนธิจากการที่ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง ทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง จึงเห็นสมควรให้มีผู้รับผิดชอบงานในตำแหน่งดังกล่าวต่อไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) (๔) และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐
จึงแต่งตั้งให้ พระมหาบัณฑิต ปณฑิตเมธี (ชรินทร์), ดร. อายุ ๔๖ พรรษา ๒๓ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙, พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.บ. (สังคมศึกษา), พธ.ม. (การบริหารการศึกษา), ค.ด. (พุทธบริหารการศึกษา ตำแหน่ง รักษาการแทนรองคณบดี คณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เลขที่ ๐๓๓๑๐๐๗ สังกัด ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕’๖๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here