ขออาราธนาและเรียนเชิญ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะอาจารย์/อาจารย์ใหม่ สังกัดคณะครุศาสตร์

ขออารธนา/เรียนเชิญ
อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ ทุกรูป/คน
เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะอาจารย์/อาจารย์ใหม่ สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กำหนดการโครงการฯ
https://shorturl.asia/KTZzi

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
https://forms.gle/y72QEN6pswfgJkcT7

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
https://shorturl.asia/TkiuC

ส่วนกลางแบบออนไซต์
ณ ห้องประชุม 102 พระมงคลสิทธาจารย์ (รวย ปาสาทิโก)
อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี)
ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ส่วนภูมิภาคสามารถเข้าฟังออนไลน์ผ่านระบบ zoom
Meeting ID: 7777113090
Link: https://zoom.us/j/7777113090

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here