6 พ.ค.2566 : โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) ภาคการศึกษาที่๑/๒๕๖๖ นิสิตชั้นปี ๒- ๓- ๔ ผ่านระบบออนไลน์

วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) ภาคการศึกษาที่๑/๒๕๖๖ นิสิตชั้นปี ๒- ๓- ๔ ผ่านระบบออนไลน์
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูโอภาสนนทกิตติ์ รก.คณะบดีคณะครุศาสตร์ เมตตามอบหมายให้ พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี, ดร.รก.รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี ผศ.ดร.บุญมี พรรษา รก.ภาควิชาหลักสูตรและการสอน กล่าวรายงาน มี รศ.เจษฎา บุญมาโฮม ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรนครปฐม เป็นวิทยากร เรื่อง สมรรถนการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
เวลา ๑๒.๓๐ น. โดยมี คุณครูใหม่ บุญมี หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ English program โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เป็นวิทยากร เรื่องคุณลักษณะที่ดีของครูและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ช่วงท้ายของโครงการ มี ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รก.รองคณะบดีฝ่ายบริหาร กล่าวปิดโครงการ

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here